เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมต่อความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของผู้ป่วยนิติจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญเหลือ ชาญณรงค์, เบญจวรรณ สามสาลี, ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์, สำราญ บุญรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมต่อความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของผู้ป่วยนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดสอบครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมต่อความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของผู้ป่วยนิติจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ศาลส่งมารักษาจนกว่าจะปลอดภัยต่อสังคมที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 10 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคม และแบบวัดความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบบวัดความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคม ค่าความเชื่อมั่น = 0.86 การรวบรวมข้อมูลกระทำ 2 ครั้ง คือ ระยะก่อนและหลังจากสิ้นสุดกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคม กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มบำบัด ซึ่งม ลักษณะเป็นกลุ่มปิด พบกัน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที วิเคราะห์ ปัจจัยบำบัดตามแนวคิดของยาลอม (Yalom, 1975) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมก่อนและหลังเข้ากลุ่มโดยใช้สถิติ dependent t-test. ผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยบำบัดเกิดขึ้นทุกครั้งในการทำกลุ่มบำบัด โดยปัจจัยบำบัดที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการระบายออก เกิดขึ้นจำนวน 9 ครั้ง รองลงมาคือ ด้านการมีความหวัง และด้านการเข้าใจตนเองเกิดขึ้นด้านละจำนวน 8 ครั้ง ส่วนปัจจัยบำบัดที่เกิดน้อยที่สุด คือ ด้านการมีความเป็นสากล การเลียนแบบ การสะท้อนถึงภาพในครอบครัว และการรับรู้ความจริงของชีวิตเกิดขึ้นด้านละจำนวน 3 ครั้ง สำหรับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคะแนนความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมโดยส่วนรวมหลังเข้ากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่ม ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมในการออกไปอยู่ในสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ระยะก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้านการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาและดำรงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนรวมหลังเข้ากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ากลุ่ม ส่วนด้านการเผชิญปัญหาไม่มีความแตกต่างกัน
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
percent of women that cheat click how to spot a cheater

Keywords: forensic, forensic psychiatry, group, psychiatry, social, กลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 301400000013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย