เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยในเรื้อรังของโรงพยาบาลจิตเวช ที่อยู่รักษาติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิต ในหน่วยงานสาธารณสุขเขต 6 ระดับ รพศ./รพท./รพช. และปัญหา ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท./รพช. ทุกแหน่งในเขต 6 จำนวน 133 คน โดยได้มาจากบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข ที่ผู้วิจัยได้สำรวจและจัดทำขึ้น ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2541 ถึงเดือน สิงหาคม 2541 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุขเขต 6 และส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสนุนในการดำเนินงาน แบบสอบถามดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน และทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ในส่วนที่ 2 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสุรปได้ดังนี้ 1. สภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตของหน่วยงานสาธารณสุขเขต 6 มีการดำเนินงานในกิจกรรมด้านบริการมากที่สุด (X = 1.46,S.D. = 0.55) รองลงมาคือ กิจกรรมด้านบริหาร (X = 1.27, S.D. = 0.69) และกิจกรรมด้านวิชาการ (X = 0.79, S.D. = 0.54) โดยกิจกรรมในแต่ละด้านดังกล่าวพบว่า มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1.1 กิจกรรมด้านบริหาร ที่มีการปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด คือการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโดยเฉพาะ ส่วนที่ไม่ได้มีการดำเนินการเลยที่พบมากที่สุดคือ การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานสุขภาพจิต 1.2 กิจกรรมด้านบริการพบว่า มีการจัดบริการครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้สุขภาพจิต การตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งร่วมกับผู้รับบริการทั่วไป การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนในชุมชน ที่จะสามารถขอความช่วยเหลือได้ แต่ที่ไม่ได้มีการดำเนินการเลยที่พบมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพจิตที่มีในหน่วยงาน การให้บริการการปรึกษาทางโทรศัพท์ บริการคลายเครียด การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวช และการประสานงานกับหน่วยงาน /องค์กร ในชุมชนเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชด้านอาชีพ 1.3 กิจกรรมด้านวิชาการ ที่มีการปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุดคือ การส่งบุคคลเข้าร่วมประชุมสัมมนา / อบรมด้านความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต ส่วนที่ไม่ได้มีการดำเนินการเลยที่พบมากที่สุดคือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต 2. ปัญหา อุปสรรค และความต้องการสนับสนุน ในการดำเนินงานสุขภาพจิต พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นด้านบุคลากรที่มีจำนวนน้อย รับผิดชอบหลายหน้าที่งบประมาณจำกัด สื่อต่าง ๆ ไม่เพียงพอทั่วถึง ความไม่ชัดเจนของนโยบาย / แผนงานด้านสุขภาพจิต ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน ไม่เห็นความสำคัญของงานสุขภาพจิต และขาดความรู้ในบางเรื่อง เช่น การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ส่วนความต้องการการสนับสนุน ส่วนใหญ่ต้องการฟื้นฟูความรู้ด้านสุขภาพจิต สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อทางวิชาการ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิต ในหน่วยงานสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท./รพช. ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และครอบคลุมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันในการสนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต สามารถดำเนินงานได้ด้วยความมั่นใจ ความเพียงพอในด้านงบประมาณ สิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันจะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
website women that cheat with married men wife cheaters
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman open infidelity signs
how to catch a cheat open married men having affairs
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสาธารณสุข,พ.ศ. 2541

Code: 300410000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย