เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์แปรงฟันหลังเวลาอาหารเย็นและตื่นนอนตอนเช้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ปราณีต วรวสุวัส, ถนอม ปัญเศษ, อาทิตย์ สัตบุตร, สุพจน์ สนเท่ห์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์แปรงฟันหลังเวลาอาหารเย็นและตื่นนอนตอนเช้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์แปรงฟันหลังอาหารเย็นและตื่นนอนตอนเช้า หอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์แปรงฟันเวลาหลังอาหารเย็น และตื่นนอนตอนเช้าแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โดยเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 236 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นระหว่าง เดือน มกราคม – กันยายน 2540 โดยเลือกตัวอย่างเพื่อทำการศึกษาแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการสอนเรื่องความรู้ในการดูแลอนามัยช่องปาก,แผนการสอนและการสาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือในเวลา หลังอาหารเย็น และเวลาตื่นนอนตอนเช้า เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตลอดโครงการ,แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย ,เจ้าหน้าที่และแบบบันทึกรายงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คือข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย,การปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟัน,ความพึงพอใจต่อการให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟันและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยต่อโครงการรณรงค์แปรงฟันเวลาหลังอาหารเย็นและตื่นนอนตอนเช้า ใช้วิธีแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ,ความรู้ของผู้ป่วย ใช้วิธีหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ,ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังให้ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้รับการสอนการดูแลอนามัยช่องปาก มีความรู้เรื่องข้อปฏิบัติในการดูแลป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ มากกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P< 0.001,จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่ปฏิบัติกิจกรรมแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการดำเนินงาน35.08 %,ผู้ป่วยจิตเวชที่แปรงฟันได้ถูกวิธีหลังสอนมีจำนวน 24.33 % เพิ่มขึ้น จากเดิม 14.06 %,ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวช ต่อการจัดให้มีการแปรงฟัน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการดูแลให้มีการแปรงฟัน คิดเป็น86.69% และโดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ เพราะทำให้รู้สึกปากสะอาด และผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ พบว่า ข้อดีหรือจุดเด่นของโครงการ ส่วนมากตอบว่าทำให้สุขภาพช่องปากผู้ป่วยดีขึ้น 78.26 % รองลงมาคือทำให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มมากขึ้น 39.13% และทำให้กลิ่นปากลดลงหรือไม่มี ทำให้น่าคุยและน่าสร้างสัมพันธภาพด้วย 34.78% ตามลำดับ ข้อเสียของโครงการ ส่วนมากตอบว่า ไม่มีข้อเสีย 43.47 % รองลงมาคือขนแปรงแข็งเกินไป 21.74 % และคนไข้บางคนที่ไม่รู้เรื่องทำให้ยากต่อการนำผู้ป่วยปฏิบัติกิกรรมแปรงฟัน 13.04% ตามลำดับ ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง ส่วนมากตอบว่าโครงการนี้เหมาะสมแล้ว ควรทำต่อเนื่องตลอดไป และยาสีฟันควรเบิกเพิ่มได้ถ้าไม่พอ39.13%รองลงมาคือแปรงสีฟันควรให้มีคุณภาพมากกว่านี้ 34.78 %วิจารณ์และสรุป จากผลการศึกษาทั้งหมดทำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีความรู้,อนามัยช่องปาก และการแปรงฟันที่ถูกวิธีเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยมีความคิดเห็น ส่วนมากพอใจต่อโครงการและรู้สึกว่าผู้ป่วยมีอนามัยช่องปากดีขึ้น มีกลิ่นปากลดลง ทำให้น่าคุย น่าสร้างสัมพันธภาพด้วย ดังนั้นจึงก่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาทางจิตเวชเพราะการสร้างสัมพันธภาพเป็นกุญแจสำคัญสำหรับกระบวนการพยาบาล
husbands who cheat click why wifes cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheaters women who love to cheat all women cheat
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาล, ผู้ป่วยโรคจิต, ทันตกรรม, แปรงฟัน, hygiene care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300400000012

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย