เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณประภา ชลอกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น วิธีการศึกษาจากประชากรที่เป็นบุคลาการทางการพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวนทั้งหมด 158 คน แต่มีแบบสอบถามที่ส่งกลับคืน จำนวน 121 คน คิดเป็น 76.58 % ของประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ จำนวนทั้งหมด 23 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบวัดสุขภาพจิตของ CMI ของนายแพทย์ยรรยง ศุทธรัตน์ มีทั้งหมด 195 ข้อ ให้ตอบคำถามว่า ใช่ หรือไม่ใช่ในแต่ละคำถามคณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือฉบับร่าง เสร็จแล้วนำไปศึกษาความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน จิตแพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขและหาค่าความเชื่อมั่นในส่วนที่ 2 โดยให้บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.864 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2539) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ โดยสถิติดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต โดยการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1. บุคลากรทางการพยาบาลที่ไม่มีการส่งเสริมสุขภาพ มีโอกาสมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. บุคลากรทางการพยาบาลที่สูบบุหรี่มีโอกาสมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสิติที่ระดับ .05 3. บุคลาการทางการพยาบาลในตึกแรกรับที่ปฏิบัติงานมากกว่า 6 เดือน มีโอกาสมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในตึกแรกรับน้อยกว่า 6 เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. บุคลากรทางการพยาบาลที่มีเรื่องไม่สบายใจ มีโอกาสมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหา ไม่สบายใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how to cheat on my husband site my wife cheated
spy phone apps android go spyware for android phone
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
percent of women that cheat click how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: CMI, nurse, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300390000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย