เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การนำผู้ป่วยจิตเภทไปรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, ทัศนีย์ ศิริมุกดากุล, ธนาพร อรุณเกียรติกุล, นเรศร์ มุลาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การนำผู้ป่วยจิตเภทไปรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการนำผู้ป่วยจิตเภทไปรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการนำผู้ป่วยจิตเภทไปรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยโรคจิตเภทและญาติที่มารับการรักษาครั้งแรกจำนวน 400 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตราส่วนร้อยละและไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมของกลุ่มผู้ป่วยในการดำเนินการรักษาครั้งแรกเมื่อรู้ว่าป่วย ด้วยโรคจิตพบว่ารักษาทางไสยศาสตร์ จำนวน 330 ราย (82.50 %),รักษากับแพทย์ปัจจุบัน จำนวน 16 ราย (4.00 %),รักษาโดยวิธีอื่นๆ จำนวน 23 ราย (5.75 %)ไม่เคยรักษาที่อื่นมาก่อนเลยจำนวน 31 ราย (7.75 %)โดยเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดำเนินการรักษาแบบต่างๆ กับเพศ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ(Chi – square = 16.90** ,df3,1 p,<0.001 )พฤติกรรมการรักษาทางไสยศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศไม่พบความแตกต่างทางสถิติ(Chi- square = 10.24 ns,df9,1 0.50

0.30) 2. ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยโรคจิตมารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีสาเหตุจาก,มีปัญหาด้านการเงิน จำนวน 56 ราย(14.00 % ), ต้องทำนา ทำสวน ทำไร่ ก่อนจำนวน 34 ราย (8.50 %),มีปัญหาด้านความรู้ จำนวน 13 ราย (3.25 % ),มีปัญหาจากปัจจัยอื่นๆจำนวน 297 ราย(74.25 %)โดยในจำนวน 297 ราย ที่มีปัญหาจากปัจจัยอื่นๆ แยกได้เป็น ผลการรักษาทางไสยศาสตร์ จำนวน 128 ราย (32.00 % ),ถูกญาติทิ้ง จำนวน 76 ราย ()19.00 %),รอผลการรักษาด้วยสมุนไพร จำนวน 23 ราย(5.75 %),รอญาติพี่น้อง จำนวน 21 ราย(5.25 %),รอผลรักษาจากแพทย์ทั่วไป 16 ราย(4.00 %),รอผลรักษาตนเอง ด้วยพลังจิตและสมาธิ จำนวน 2 ราย (0.50%) 3. กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยที่เคยรักษาโดยวิธีพื้นบ้านมาก่อน จำนวน 353 รายผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น บ้าง จำนวน 164 ราย (46.45 %) ไม่ได้ผลเลยจำนวน 146 ราย (41.36 %) และมีผู้ป่วยจำนวน 13 ราย (3.68 % ) ได้รับบาดเจ็บจากการรักษา 4. เฉลี่ยค่าดำเนินการรักษาพยาบาลทางไสยศาสตร์ รายละ 676.55 บาทเป็นการจ่ายค่ายกครูมากที่ สุดร้อยละ 64.50 รองลงมาเป็นค่าเหมารถร้อยละ 28.66 5. ในการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลครั้งนี้มีญาติตามมาด้วยเฉลี่ย 4.65 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 คนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 744.89 บาท เป็นค่ายาและค่ารักษา 178.80 บาท เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 566.09 บาท 6. ผู้ทำการรักษาทางไสยศาสตร์เป็นพระภิกษุมากที่สุด ร้อยละ 50.14 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 58.95 ปี ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 11.70 ปี

husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: meditation, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พุทธศาสนา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โรคจิต, โรคจิตเภท, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, สมาธิ, ไสยศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300390000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย