เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะสุขภาพจิตและวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวะสุขภาพจิต และวิธีการเผชิญปัญหาของหัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ หัวหน้าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้แก่ ชุมชนเทพารักษ์ตอนต้นเทพารักษ์ตอนกลาง เทพารักษ์ตอนปลาย หนองแวงตราชู 2 โนนหนองวัด 2 หลักเมือง และมิตรภาพ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 2539 ถึงเดือนกันยายน 2539 โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาวะสุขภาพจิต และส่วนที่ 3 วิธีการเผชิญปัญหา แบบสอบถามดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน และทดสอบหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.92 และ 0.81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. หัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.7) มีระดับภาวะสุขภาพจิตใจระดับไม่ดี มีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 13.3 ที่มีระดับภาวะสุขภาพจิตในระดับดี 2. หัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาทั้งวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นปรับอารมณ์ โดยวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่หัวหน้าครอบครัวเลือกใช้มากที่สุด ใน 5 อันดับแรกคือ ยอมรับความเป็นจริงตามสภาพปัญหา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายและดีขึ้น นั่งคิดทบทวนเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น มองปัญหาอย่างรอบคอบทุกครั้งตามสภาพความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ส่วนวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งเน้นปรับอารมณ์ที่หัวหน้าครอบครัวเลือกใช้มากที่สุด ใน 5 อันดับแรกคือ คิดเสียว่าโลกนี้ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่มีปัญหา หัวเราะได้เสมอแม้จะทุกข์และกังวลใจกับปัญหาสักเพียงใด สวดมนต์ไหว้พระให้ใจสงบ ทำงานหรือออกกำลังกายเพื่อคลายความตึงเครียด และเข้านอน ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะสุขภาพจิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาทางช่วยเหลือโดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองแก่หัวหน้าครอบครัวในชุมชนแออัด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวช
why most women cheat signs of infidelity
click here catch a cheater what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
how to cheat on my husband site my wife cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
cheaters link all women cheat
horny sex stories read reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: community, family, psychiatry, stress, ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300390000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย