เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พิมพ์เสน, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, เพ็ญจิต เลียวลิขิต, สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ตัวอย่างประชากรคือ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา 2 สัปดาห์ และยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน คือแบบสอบถามการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน คือการประเมินปัญหาการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จากนั้นนำไปหาตามตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรง คุณวุฒิ 5 ท่าน และหาความเที่ยงของเครื่องมือได้เท่ากับ 0.79 ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น สถานภาพสมรสแต่งงานอยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรีเท่ากัน 2. การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นที่มีอายุต่างกัน มีการจัดการทางการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่ามีการจัดการทางการพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4. การจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน พบว่ามีการจัดการทางการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5. การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรง ส่วนใหญ่มีระดับความเหมาะสมต่ำ 6. การนำกระบวนการพยาบาลแต่ละขั้นตอนมาใช้ในการจัดการทางการพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงพบว่า ขั้นประเมินปัญหาการพยาบาลมีระดับความเหมาะสมพอใช้ ส่วนขั้นวางแผนการพยาบาล ขั้นปฏิบัติการพยาบาล และขั้นประเมินผลการพยาบาลมีระดับความเหมาะสมต่ำ
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
wife cheaters website open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: nurse, psychiatric nursing violelence behavior, การพยาบาลจิตเวช ผูป่วยพฤติกรรมรุนแรง, ปฏิบัติการพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300370000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย