เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจสุขภาพจิตของครอบครัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: พินลดา มุลาลี, เสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, เกษม ภูธรรมะ, เฉลิม สารบัณฑิตกุล, อรุณ จันทุมา, นเรศร์ มุลาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจสุขภาพจิตของครอบครัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการสำรวจสุขภาพจิตของครอบครัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิตของครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสุ่มตัวอย่างจำนวน 312 คน (163 คนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 149 คนเป็นญาติ ) เครื่องมือที่ใช้วัดสภาวะสุขภาพจิตคือ Health opinion survey (HOS) ซึ่งประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่มีสาเหตุมาจากภาวะจิตกังวลและซึมเศร้าจำนวน 20 คำถาม โดยสัมภาษณ์อาการและความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและช่วงปัจจุบัน พบว่า การทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตปัจจุบัน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือจำนวนบุตร อาชีพเดิมและระยะทางมาทำงาน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat

Keywords: HOS, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300360000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย