เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในคนไข้โรคจิตเภท/ประชากรอีสานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: พินลดา มุลาลี, นเรศร์ มุลาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในคนไข้โรคจิตเภท/ประชากรอีสานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในคนไข้โรคจิตเภท/ประชากรอีสานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

จากการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคจิตเภท ประเภทผู้ป่วยในจำหน่ายในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2536 จำนวน 412 ราย พบว่าผู้ป่วย 256 ราย (64.32 %) เป็นเพศชาย 147 ราย (35.68 % )เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นไทยอีสาน 386 ราย (88.99%) สถานภาพสมรส เป็นโสด 263 ราย (63.83 %)คู่ 94 ราย (22.82 %) หย่า 23 ราย (5.68 %) หม้าย / ร้าง 31 ราย (7.25 %)ส่วนมากยังไม่มีบุตร 293 ราย(71.12 %) อายุส่วนมากมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี จำนวน 113 ราย (27.43 % ) 25-29 ปี จำนวน 87 ราย (21.12 %) ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 27.92 ปี ผู้ป่วยมีประวัติป่วยเป็นโรคจิตเภท จำนวน 130 ราย (31.55 %)จำแนกเป็นญาติใกล้ชิดชั้นที่ 1 ,บิดาหรือมารดา จำนวน 32 ราย (7.76%) ,พี่หรือน้อง จำนวน 30 ราย (7.28 %) ,ญาติใกล้ชิดชั้นที่ 2 ปู่หรือย่า จำนวน 5 ราย (1.21 %) ตาหรือยาย จำนวน 8 ราย (1.94 %)ลุงหรือป้าหรืออา (ฝ่ายบิดา) จำนวน 15 ราย(3.64 %) ลุงหรือป้าหรือน้า(ฝ่ายมารดา)จำนวน 6 ราย (3.88%) และไม่ระบุว่าเป็นญาติใกล้ชิดชั้นใด 24 ราย (5.83 %)การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคจิตเภท เป็นอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนตายตัว สภาพสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลสูงต่อการแสดงออกของโรคและความรุนแรงของโรค ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนเป็นจำนวนมาก
husbands who cheat website why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: gene, genetic, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, , จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พันธุกรรม, ยีน, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300360000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย