เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนเมืองแห่งหนึ่ง

 

ผู้วิจัย/Authors: ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์, ภมริน เชาวนจินดา, ศุลีพร จินตมัย, เพลินพิศ จันทรศักดิ์, หทัยรัฐณ์ เอื้อสามาลย์, เดือนเพ็ญ ทองขาว, วรัฎฐาน สวนน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนเมืองแห่งหนึ่ง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาลักษณะครอบครัวของผู้พยายามฆ่าตัวตาย และเปรียบเทียบลักษณะครอบครัวที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่มีการพยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว ภายหลังจากมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายและครอบครัวที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2542 จำนวน 4 ราย ครอบครัวเปรียบเทียบ จำนวน 2 ราย ผลที่ได้ ครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย มีลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายบิดาเป็นผู้นำครอบครัว มีบุคลิกภาพก้าวร้าว ใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ไม่ควบคุมอารมณ์ ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวมีอาชีพค้าขาย ขายกล้วยทอด เผือกทอด และขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฐานะอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจกัน ส่วนการสื่อสารในครอบครัวนั้นมีลักษณะไม่ดีและไม่มีการสื่อสารเท่า ๆ กัน ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่พึงพอใจในความเป็นอยู่ประจำวัน ส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในครอบครัว เพราะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและมีอาการหงุดหงิด รู้สึกตัวเองถูกดูถูกหรือไม่ได้รับความเชื่อถือ มักถูกมองว่าเป็นคนมีปัญหา เข้าใจยาก บทบาทของครอบครัวพบว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม ในวัยเด็กผู้พยายามฆ่าตัวตายถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น ขาดรูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีบางครอบครัวที่สมาชิกใช้วิธีการฆ่าตัวตายในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ จากการศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวในชุมชนเดียวกันที่ไม่มีการฆ่าตัวตาย พบว่า สมาชิกจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้ระบายความทุกข์และมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและสนับสนุนกันในสิ่งที่ถูกต้อง ผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว ภายหลังจากที่มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย สมาชิกในครอบครัวรู้สึกตกใจ คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองรู้สึกละอาย และเสียใจที่เลี้ยงดูลูกไม่ดี แต่ครอบครัวยังไม่มีการแก้ไขปัญหา สรุปและข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป 2. ครอบครัวที่สมาชิกเคยพยายามฆ่าตัวตายควรได้รับการกระตุ้นให้ความระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำ 3. ควรมีการให้บริการปรึกษาแก่ผู้พยายามฆ่าตัวตายและครอบครัว และในกรณีที่ได้ประเมินครอบครัวและผู้พยายามฆ่าตัวตายแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง ควรแนะนำให้พบจิตแพทย์ 4. นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาวางแผน ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว 5. ควรมีการอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขด้านการให้การบริการปรึกษาและการเจรจาต่อรองกับผู้พยายามฆ่าตัวตาย 6. กรมสุขภาพจิตควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมตำรวจ โรงเรียน เป็นต้น
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse unfaithful husband
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats women cheat infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ฆ่าตัวตาย, พยายามฆ่าตัวตาย, ครอบครัว, suicide, attempt suicide, sui

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20420005158

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต