เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิหลังกับการทำกิจกรรมในยามว่าง

 

ผู้วิจัย/Authors: วาสนา เหล่าคงธรรม, ไพรัตน์ ชมภูบุตร, กาญจนา บุญมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิหลังกับการทำกิจกรรมในยามว่าง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิหลังกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ปัญหาทางสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการของผู้สูงอายุ ที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Purposive Sampling ได้ตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุจำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองโดยคณะผู้วิจัยได้ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหา Content Validity และ Reliability วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test ประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ? ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (41.7%) กับไม่มีอาชีพเกษตรกรรม สถานภาพสมรส โสด และหม้าย/หย่า/ร้าง มีความพึงพอใจในการรับบริการแตกต่างกันผู้สูงอายุ 85.4 % มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ลงมาส่วนใหญ่มีการทำกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมพบว่า เพศชายมีปัญหาทางสุขภาพมากกว่าเพศหญิง โดยได้คู่ครองเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และมีปัญหาระยะทางไกลจากที่บ้านมาโรงพยาบาล ดังนั้นแนวทางในการให้บริการผู้สูงอายุควรมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้านตำบลตามแนวทางการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานเมื่อผู้สูงอายุมารับบริการที่โรงพยาบาลควรมีช่องทางด่วนพิเศษที่ไม่ต้องรอนาน พร้อมทั้งให้ความเอใจใส่ ดูแลอย่างอบอุ่นให้บริการค่ารักษาพยาบาลฟรี มีการเฝ้าระวังมิให้มีปัญหาสุขภาพกายและจิต โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองที่บ้าน โรงพยาบาลควรมีการผลักดันให้มีนโยบายการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องการให้มีสวัสดิการทางสังคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: geriatrics, OPD, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยนอก, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต