เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง, พิกุล ผาสุขมูล

ชื่อเรื่อง/Title: การให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ความคาดหวังและภาวะสุขภาพจิตของญาติที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชระหว่างญาติที่มารับยาให้ผู้ป่วยเป็นประจำ กับญาติที่พามารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 2. เพื่อศึกษารูปแบบและผลการให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติผู้ป่วย ลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติของผู้ป่วยจิตเวชที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจำนวน 35 ราย และญาติของผู้ป่วยจิตเวชที่มารับยาให้ผู้ป่วยเป็นประจำ จำนวน 31 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบสำรวจปัญหาของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และแบบสำรวจความคาดหวังของญาติต่อการรักษาผู้ป่วย 2. แบบวัดภาวะสุขภาพจิต (GHQ 30) 3. แนวทางการให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติผู้ป่วยจิตเวช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ญาติที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน มีปัญหารวมทุกด้านมากกว่าญาติที่มารับยาให้ผู้ป่วยเป็นประจำ ทั้งก่อนและหลังให้การปรึกษาทางการพยาบาล ส่วนทางด้านภาวะสุขภาพจิต และความคาดหวังต่อการรักษา พบว่า ญาติที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า และมีความคาดหวังสูงกว่าญาติที่มารับยาให้ผู้ป่วยเป็นประจำก่อนได้รับการปรึกษาทางการพยาบาล ญาติที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในและญาติผู้ป่วยจิตเวชที่มารับยาให้ผู้ป่วยเป็นประจำ พบว่า หลังจากได้รับการปรึกษาทางการพยาบาลมีปัญหาด้านอาการ-พฤติกรรมของผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิต-สังคม และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าก่อนได้รับการปรึกษาทางการพยาบาล ภาวะสุขภาพจิตและความคาดหวัง พบว่า ญาติผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม หลังได้รับการปรึกษาทางการพยาบาลมีปัญหาสุขภาพจิตและความคาดหวังน้อยกว่าก่อนให้การปรึกษาทางการพยาบาล ผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า การให้การปรึกษาทางการพยาบาลแก่ญาติ ทำให้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ญาติต้องเผชิญนั้น ได้ลดระดับความรุนแรงลงและยังช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตของญาติดีขึ้นด้วย
My wife cheated on me click here all wives cheat
read go married and want to cheat
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat go how to cheat on wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: การให้คำปรึกษา, counseling, psychiatric nuse counseling, psychosis, family, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, การพยาบาลจิ้ตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, ญาติผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต