เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมในเขตเมือง อุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น, วัชราภรณ์ ลือไธสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมในเขตเมือง อุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลัษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีผลต่อการส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยม กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมในเขตเมืองอุบลราชธานี 2 แห่งสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวนตัวอย่าง 410 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีการแสดงความรักความผูกพันในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะความสัมพันธ์แบบมีการให้อิสระต่อกันในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะความสัมพันธ์แบบ มีการแสดงน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และลักษณะความสัมพันธ์แบบการมีประชาธิปไตยในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะลักษณะความสัมพันธ์แบบการมีประชาธิปไตยและการให้อิสระต่อกัน มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยทำให้ทราบว่าลักษณะความสัมพันธ์แบบใดที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต และมีผลต่อภาวะสุขภาพจิต ซึ่งหากครอบครัวใดที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัวก็จะถือเป็นการเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตที่ดีให้แก่กันด้วย
married affairs sites online why do wifes cheat
why men have affairs redirect redirect
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my wife cheated now what read women who cheat with married men
most women cheat women affair married men cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: family, psychiatry, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต