เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาพร อาษากิจ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: บริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ ความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ต่อบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ คลินิคฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในคลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 16 คน และหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ จำนวน 415 คน จากโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านความรู้ในการบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์เลย กล่าวคือ ยังต้องปรับปรุงแก้ไขด้านความรู้สึกถึงร้อยละ 75.0 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านทัศนคติต่อการบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์แต่ยังต้องมีการปรับปรุงด้านทัศนคติอีกร้อยละ 37.4 ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนและสถานที่ พบว่า สถานบริการมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์พอสมควร แต่ความพร้อมด้านสถานที่ มีสถานบริการบางแห่งที่ยังไม่มีห้องที่เป็นสัดส่วนในการให้บริการ ความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ต่อบริการให้การปรึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี แต่พึงพอใจน้อยต่อการรอคอยและความสะดวก สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงมีครรภ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรขาดความรู้ขาดทักษะในการให้การปรึกษา จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน โดยหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านสถานที่ จัดให้มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วน สำหรับด้านวิชาการควรจัดอบรมฟื้นฟูเทคนิคบริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ และการออกนิเทศเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไข อันจะส่งผลให้สามารถให้บริการให้การปรึกษาโรคเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
cheater marriage affairs go
website open i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to cheat on wife link why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: AIDS, counseling, HIV, pregnancy, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, สตรี, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต