เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสังคม-จิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชคดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: มานิดา สิงหัษฐิต, พิกุล ผาสุขมูล, เยาวลักษณ์ การกล้า

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสังคม-จิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชคดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะสังคม-จิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชคดีประเภทของคดีที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางสังคมกับภาวะทางจิตใจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชคดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษารวมทั้งผู้ป่วยที่กลุ่มงานนิติจิตเวชออกไปให้บริการในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 101 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยคณะวิจัย และแบบทดสอบทางสุขภาพจิต (SCL—90) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ ค่าไคว์-สแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยจิตเวชคดีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุส่วนใหญ่ต่ำกว่า 30 ปี สถานภาพการสมรสโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้ต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่คิดว่ารายได้ของตนเองพอใช้ ภาวะทางสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองแบบปล่อยปละละเลย ส่วนการเคยเห็นบุคคลในครอบครัวเล่นการพนัน และใช้สิ่งเสพติด ส่วนใหญ่พบว่า เคยเห็นเป็นประจำ และการเคยเห็นบุคคล ขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ตลอดจนการทำร้ายร่างกายกัน พบว่าส่วนใหญ่เคยเห็นเป็นบางครั้ง การเคยเห็นบุคคลในครอบครัวเคยกระทำผิด พบว่า ส่วนใหญ่เคยเห็นเป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบว่า การเคยเห็นบุคคลในครอบครัวใช้สิ่งเสพติด มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง คดีที่ผู้ป่วยจิตเวชกระทำส่วนใหญ่เป็นคดีรัฐเป็นผู้เสียหาย คือ ยาเสพติดให้โทษ และพบว่ารายได้ที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับภาวะจิตใจ คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ มีภาวะทางสุขภาพที่เป็นปัญหาทางจิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนกลุ่มที่เคยเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ และพบสภาพทางครอบครัวที่ต่างกัน การได้รับการเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีภาวะสุขภาพจิตแตกต่างกัน
link how many guys cheat why women cheat on husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychology, , SCL-90, social, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต