เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ดารนี ชัยอิทธิพร, เบญเยี่ยม ลาภาอุลย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังภายหลังเข้าร่วมกลุ่มทดลองโดยวิธีให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเรียนรู้ ซึ่งใช้เทคนิคของการปรุงแต่งพฤติกรรมชนิดวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ (Operant conditioning) กับการให้แรงเสริมทางสังคมเป็นบวก (Positive social reinforcement) แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยตั้งสมมติฐานว่าภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้วผู้ป่วยใน เงื่อนไขให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุม มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายที่อยู่ในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ที่รับไว้รักษานานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2539 รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือโปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม ตารางประเมินพฤติกรรมและผู้วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วย ซึ่งในโปรแกรมนี้มี 7 พฤติกรรม ประกอบด้วยการแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การรับประทานอาหาร และการอาชีวะ ประเมินพฤติกรรมเหล่านี้ ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ จำนวน 21 ครั้ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างครั้งที่ของการประเมินต่าง ๆ กันที่ทำการประเมินทีละพฤติกรรม รวม 7 พฤติกรรม ด้วยสถิติค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม เป็นรายคู่ด้วยวิธีของนิวแมนคูลส์ (Student Newman Keuls) ได้ผลการวิจัยว่า ภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุมมีพฤติกรรม การแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การรับประทานอาหารและการอาชีวะดีขึ้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01 (p < .01)
why men have affairs website married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: behavior, behavior therapy, behaviour, behaviour therapy, psychiatry, psychology, treinforcement, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม, พฤติกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 202410003003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต