เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้พลวัตกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิการ์ หนูสอน

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้พลวัตกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุโขทัย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งเน้นเพื่อค้นหาปัจจัยและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยวิธีจำแนกพหุ และทดลองใช้พลวัตกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยการทดสอบแบบ เอฟ (f-test) และการวิเคราะห์การจำแนกพหุ (multiple classification analysis : MCA) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS for windows ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ รายได้ อาชีพ ในอดีตและอาชีพในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .01) โดยอาชีพปัจจุบัน อาชีพในอดีต รายได้ มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามลำดับ และผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระ มีรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ปัจจัยด้านสุขภาพ (ระดับความรุนแรงของอาการ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ในผู้สูงอายุ) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตเป็นอันดับสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .01) โดยผู้สูงอายุที่มีระดับความรุนแรงของอาการทีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรสและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอันดับสาม โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเพศชาย ในด้านอายุพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด ในด้านการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนใช้พลวัตกลุ่มพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71 รองลงมาได้แก่ ระดับต่อ ร้อยละ 27.19 และระดับสูงร้อยละ 2.09 หลังใช้พลวัตกลุ่ม พบว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.88 รองลงมาได้แก่ระดับสูง ร้อยละ 25.11 และระดับต่ำร้อยละ 23.01 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังใช้พลวัตกลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001) แสดงว่า พลวัตกลุ่มสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ เนื่องจากพลวัตกลุ่มเป็นแรงพลักดันภายในกลุ่มที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
click here catch a cheater what is infidelity
read website married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ปัจจัยและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 201430008206

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต