เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี เนตรนพรัตน์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ปัญหาด้สนพฤติกรรมและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยหลังการได้รับคำปรึกษาต่อเนื่องย่างน้อย 3 ครั้ง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2542- 30 เมษายน 2543 โดยคัดเลือกผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Primary Hypertension และเคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้ผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 135 ราย เป็นเพศหญิง : ชาย ที่อัตราส่วน 1.37: 1 มีอายุเฉลี่ย 61.07+11.75 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงมาแล้วเฉลี่ย 4.01+4.46 ปี และโรคความดันโลหิตสูงเพียงโรคเดียว จำนวน 116 คน และเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคเรื้อรังอื่นร่วมด้วย จำนวน 19 คน หลังการให้คำแนะนำปรึกษาเสร็จสิ้น พบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาลดลงจาก 83 ปัญหา เหลือเพียง 31 ปัญหา ปัญหาด้านพฤติกรรมลดลงจาก 136 ปัญหา เหลือ 52 ปัญหา ซึ่งพบว่าจำนวนปัญหาดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อทดสอบด้วย วิธี Paired-T-Test ส่วนการประเมินระดับค่าความดันโลหิตเฉลี่ยของผู้ป่วยนั้นหลังได้รับคำแนะนำพบว่า ลดลงจาก 156/89.77 mmHg เหลือ 148.52/84.98 mmHg ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการทดสอบโดยวิธี AMNOVA With Repeated Measurement การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปัญหาด้านพฤติกรรมตลอดจนเพิ่มความรู้ความเจ้าใจผู้ป่วย เพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้น
My wife cheated on me click here all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: การให้คำปรึกษา, โรคความดันโลหิตสูง, ผลของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราฎร์ธานี สำนักงานปลัดหระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430008204

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต