เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความฉลาดทางอารมณ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีเรือน แก้วกังวาล

ชื่อเรื่อง/Title: ความฉลาดทางอารมณ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ภาวะที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์สับสนแปรปรวน คือ ความฉลาดทางอารมณ์ แนวคิดเรื่องความฉลาดของอารมณ์เป็นแนวคิดสมัยใหม่ ได้รับการกล่าวขวัญมากในวงการศึกษา-จิตวิทยาเด็กพิเศษ-เด็กปกติ-สุขภาพจิต และในวงการธุรกิจ ข้อเขียนส่วนใหญ่ต่อไปนี้เก็บความจากเรื่อง EQ Factor ของ Nancy Gibbs (1995) และ Emotion Intelligence ของ Daniel Goleman (1996) ประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการศึกษาอิทธิพลของอารมณ์ที่มีต่อการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ เช่น สุขภาพจิต สติปัญญา ความคิด และพฤติกรรมทางสังคม มีประเด็นที่นักจิตวิทยาสนใจศึกษาเฉพาะเจาะจงประเด็นหนึ่ง คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) การศึกษาเรื่องนี้ทำให้มีผลสรุปข้อหนึ่งว่า “อารมณ์เป็นตัวบ่งชี้สติปัญญาและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลยิ่งกว่า IQ” (Gibbs, 1995) จึงทำให้มีผู้ทำการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น จนถึงกับมีการสร้างแบบทดสอบสำหรับวัดคะแนนเรียกว่า EQ ดังจะได้ยกตัวอย่างแบบทดสอบนี้ในตอนต่อไป ความเป็นมา เกือบ 100 ปีมานี้ นักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญแก่สติปัญญาในแง่ความคิดนึก (cognitive process) การอบรมสั่งสอนเด็กในบ้าน และในสถาบันศึกษามุ่งเน้นความฉลาดด้านนี้ ความฉลาดทางอารมณ์จึงถูกมองข้าม อย่างไรก็ตามนักศึกษาและนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เริ่มสังเกตเห็นจากตัวอย่างกรณีศึกษามากมายที่พบว่า บุคคลที่มีสติปัญญาดีจำนวนหนึ่ง มีผลสำเร็จในการเรียนสูง มี IQ สูงไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ในชีวิตสังคมและในชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังมีบุคคลที่มี IQ สูงจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพ มีเกียรติยศชื่อเสียง ที่ป่วยเป็นโรคจิต/ประสาท จิตกายาพาธ ไม่มีความสุขในชีวิต ท่างกลางความสำเร็จและเกียรติยศนั้น จนถึงกับมีคำกล่าวว่า “when smart is dumb” ในทางกลับกันปรากฎว่ามีกลุ่มบุคคลที่มี IQ ปานกลาง กลับประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า หรือ/และมีความสุขในชีวิตมากกว่า แต่ก็มีอีกเหมือนกันที่บุคคลบางคนมีทั้ง IQสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีความสุขในชีวิต นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจำนวนหนึ่งจึงเริ่มตั้งคำถามว่า ปัจจัยใดแน่ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตที่เป็นสุขนอกเหนือจากความเฉลียวฉลาดทางด้านความรู้สติปัญญา และความสำเร็จในการงาน คำตอบหนึ่งที่ได้จากการเฝ้าสังเกตเก็บข้อมูลจากบุคคลจำนวนมาก คือ “”ความฉลาดทางอารมณ์ โดยพบว่าปัจจัยนี้มีความสำคัญร่วมกันกับปัจจัยทางสติปัญญา” (Gibbs, 1995, Goleman, 1994)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
link husband cheated why women cheat on husbands
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife

Keywords: ความฉลาดทางอารมณ์, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, อารมณ์, mental health, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 201430006299

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต