เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: ศุภวรรณ มณีสะอาด และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ โครงการออกกำลังกายแบบแอโรคบิคสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นกิจกรรมบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้สมบูรณ์แข็งแรง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายและไม่ทราบว่าผู้ป่วยให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด จึงได้ทำการประเมินผลโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรูปแบบการออกกำลังกาย ความร่วมมือ และความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าร่วมกิจกรรม วิธีการ สังเกตรูปแบบการออกกำลังกายและความร่วมมือของผู้ป่วย รวมทั้งสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยบันทึกในแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Program SPSS for windows ผลที่ได้ จากการสำรวจพบว่า องค์ประกอบในการออกกำลังกาย เช่น ผู้นำ ผู้ช่วยผู้นำ เพลง มีครบทุกครั้ง แต่เวลาที่เริ่มกิจกรรมช้ากว่าที่กำหนดไว้ 20 นาที ขั้นอบอุ่นร่างกายใช้เวลา 3 นาที และขั้นแอโรบิคใช้เวลา 14-15 นาที ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ร้อยละ 97.5 และผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 88.75 เนื่องจากผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำได้พบและพูดคุยกับผู้ป่วยอื่น แต่ผู้ป่วยร้อยละ 25 ไม่ได้มาออกกำลังกายทุกวัน เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และต้องปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูประเภทอื่น ผู้ป่วยร้อยละ 50 มีความพึงพอใจสถานที่เนื่องจากพื้นสนามชื้นและมีมดแมลงก่อความรำคาญ สรุปและข้อเสนอแนะ การประเมินผลครั้งนี้สรุปได้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการออกกำลังกาย แต่ควรปรับปรุงเวลาเริ่มกิจกรรมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด และเพิ่มระยะเวลาในการออกกำลังกายขั้นอบอุ่นร่างกาย ขั้นแอโรบิคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและปรับปรุงพื้นสนามโดยกำจัดมดแมลงบนดิน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลครั้งนี้นำไปประกอบการพิจารณาประเมินผลโครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิคว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตหรือไม่อย่างไร เมื่อได้ปรับปรุงรูปแบบในระยะหนึ่งแล้ว
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to catch a cheat open married men having affairs
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: ฟื้นฟูสมรรถภาพ, rehabilitation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006297

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต