เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การจัดแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการเด็กที่ถูกทารุณกรรม

 

ผู้วิจัย/Authors: เพชรา ปาสรานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการเด็กที่ถูกทารุณกรรม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การดำเนินงานให้บริการเด็กที่ถูกทารุณกรรมยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ปัจจุบันเป็นการให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจตามสภาพปัญหาและความต้องการของเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ได้ให้บริการเด็กที่ถูกทารุณกรรม 3 ราย โดยได้รับการส่งต่อจากศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเด็กมีปัญหาทางพัฒนาการและสติปัญญา ซึ่งไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ว่ามีปัญหานี้ก่อนหรือหลังการทารุณกรรม และจาก multidiciplinary round ของ case ลักษณะนี้ที่ประชุมเห็น 1. ควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2. ภายหลังที่ถูกทารุณกรรมแล้ว เด็กจะได้รับการประเมินว่าให้ออกจากครอบครัวอันเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ซึ่งมีผลเด็กในระยะยาว ควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักวิชาการ ปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของการศึกษา คือ การศึกษาจัดแนวทางการปฏิบัติงานจากการให้บริการกับเด็กที่ถูกทารุณ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการ วิธีการศึกษา case study 1. ผู้ใช้บริการ 3 ราย 2. หน่วยงาน ศปพด.
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website read here i dreamed my husband cheated on me
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
meet to cheat femchoice.org why women cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: เด็ก, จิตเวชเด็ก, ทารุณกรรม, บริการ, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก, child abuse, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006296

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต