เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: สนาม บินชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิขัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด ความแตกต่างของสาเหตุกับความเครียด และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยตั้งสมมติฐานว่าลักษณะของประชากรต่างกันทำให้ความเครียดต่างกัน และความเครียดต่างกันทำให้การปฏิบัติตนของนักเรียนต่างกัน การสุ่มตัวอย่างแบบ Multistage Random Sampling (เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เขตการศึกษาที่ 7 จังหวัด นครสวรรค์ สุ่มแบบง่ายได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสุ่มแบบง่าย ตามบัญชีรายชื่อของนักเรียนในแต่ละห้อง ) ได้ขนาดของตัวอย่างจำนวน 580 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ที่สร้างและพัฒนาขึ้น โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย อาจารย์แนะแนว และอาจารย์ประจำชั้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ T-Test และ F-Test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามในสี่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 14-15 ปี อายุต่ำสุด 13 ปี อายุสูงสุด 16 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นบุตรลำดับแรก จำนวนพี่น้อง 2 คน เกือบสามในสี่ลักษณะครอบครัวเดี่ยว เกือบครึ่งหนึ่งบิดาอาชีพรับราชการ ส่วนมารดาอาชีพรับจ้าง รายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12,605 บาท ส่วนใหญ่ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มากกว่าครึ่งหนึ่งความสัมพันธ์กับบิดาระดับดี เกือบสามในสี่ความสัมพันธ์กับมารดาระดับดี กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมนันทนาการ ส่วนใหญ่ช่วยเหลืองานบ้าน และเกือบครึ่งหนึ่งมีความพอใจผลการเรียนในระดับมาก ความเครียดของนักเรียน มากกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีภาวะเครียด ส่วนกลุ่มที่มีภาวะเครียด เกือบสามในสี่มีภาวะเครียดระดับเล็กน้อย เกือบหนึ่งในห้ามีภาวะเครียดระดับปานกลาง และไม่ถึงหนึ่งในสิบมีภาวะเครียดระดับมาก ระดับอาการที่มีภาวะเครียดประจำ ได้แก่ ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย อาการไม่มีสมาธิ และหงุดหงิดการปฏิบัติตนเมื่อเกิดความเครียด ส่วนใหญ่ไปพบจิตแพทย์ มากกว่าครึ่งโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาและสวดมนต์ไหว้พระ ส่วนการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเมื่อเกิดความเครียด ส่วนใหญ่ทำร้ายตนเอง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รับประทานยาระงับประสาท ยานอนหลับ และทำร้ายผู้อื่น การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากร (เพศ ความสัมพันธ์กับบิดา ความสัมพันธ์กับมารดา) ต่างกัน ทำให้ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ต่างกัน และความเครียดต่างกันทำให้การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ต่างกัน ส่วนปัจจัย อายุ ลักษณะครอบครัว อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่างกันทำให้ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
husbands who cheat website why wifes cheat
read website married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms click aid symptoms
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความเครียด, นักเรียน, ภาวะสุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006294

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต