เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการพัฒนางานบริการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ด้วยกิจกรรม 5 ส

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิกา ดุษฎี และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการพัฒนางานบริการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ด้วยกิจกรรม 5 ส

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์นำกิจกรรม 5 ส. ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย มาพัฒนางานบริการเพื่อให้หน่วยงานเกิดความมีระเบียบ ความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ยังไม่ทราบความก้าวหน้าของโครงการ จึงได้ประเมินโครงการนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความรู้และเจตคติของบุคลากรต่อกิจกรรม 5ส. และผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. วิธีการสอบถามความรู้และเจตคติของบุคลากร ด้วยแบบประเมินความรู้และเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส. ในบุคลากรโรงพยาบาลสานสราญรมย์ จำนวน 346 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากและสังเกตผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. ของทุกหน่วยงาน จำนวน 43 หน่วยงาน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2543 ผลที่ได้รับ ผลจากการสำรวจพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความรู้และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม 5 ส. ถึงร้อยละ 87 และ90 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีหน่วยมากกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 61 ได้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ปฏิบัติน้อยคือ สุขลักษณะและสร้างนิสัย และพบว่าความรู้ และเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน (P-value เท่ากับ 0.000) สรุปและข้อเสนอแนะ บุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ส่วนใหญ่มีความรู้และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม 5 ส. ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรเกินกว่าครึ่งของโรงพยาบาลได้รับการอบรมความรู้เรื่องกิจกรรม 5 ส. และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ยังได้จัดประชุมทำความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาล นอกจากนั้นบุคลากรบางส่วนยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับความสำเร็จของกิจกรรม 5 ส. นอกสถานที่ จึงทำให้บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม 5 ส. แต่ยังมีหน่วยงานบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติปรับเปลี่ยน ซึ่งพบว่าการนิเทศติดตาม การให้กำลังใจ ตลอดจนการให้ความรู้และการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนา 2 ขั้นตอนนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส. ควรกำหนดนโยบายและแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ และยังต้องพัฒนาความรู้และเจตคติต่อกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรบางส่วนในหน่วยงานที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกขึ้นตอนต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลประสบความสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. และผู้รับบริการได้รับผระโยชน์สูงสุด
website women that cheat with married men wife cheaters
cheaters wife affair read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: บริการ, 5ส, บริการสุขภาพ่จิต, บริการจิตเวช, โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006293a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต