เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การกำจัดขยะใจ

 

ผู้วิจัย/Authors: มาลี นพเก้า

ชื่อเรื่อง/Title: การกำจัดขยะใจ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่บุคคลกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ก่อให้เกิดการปรับตัวไม่เหมาะสม และความเข้มแข็งของจิตใจลดลง อันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะใจของบุคคลเต็มไปด้วยความโกรธ ความโลภ และความหลง หรือเรียกว่า “ขยะใจ” ดังนั้นผู้เขียนจึงเขียนบทความเรื่อง “การกำจัดขยะใจ” โดยเขียนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตินี้แก่ผู้อื่น แล้วได้ผลในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข สมควรที่จะเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติอย่างแพร่หลายด้วยวิธีการต่าง ๆ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีการกำจัดขยะใจ และการทำตัวเป็นคลินิกเพื่อนใจ อันจะนำไปสู่ความสันติสุขของสังคมโลก วิธีการ 1. เขียนบทความโดยนำกรอบความคิดเกี่ยวกับ “”ใจบริสุทธิ์” คือ ใจสะอาด ใจไม่ไฝ่ต่ำ 2. นำแนวทางการปฏิบัติมาเผยแพร่เมื่อมีโอกาส ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาล การเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการสนทนากับบุคคลทั่วไป 3. ส่งบทร้อยกรอง เรื่อง “มากำจัดขยะใจกันเถอะ” เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ เมื่อเดือน มีนาคม 2543 4. ประเมินผลและติดตามหลังจากการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ผลที่ได้ ทุกคนที่ได้รับแนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการนำแนวทางการกำจัดขยะใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน
click here cheat on husband what is infidelity
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: ขยะใจ, ขยะสังคม, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

Code: 201430006293

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต