เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวดี ศรีวิเศษ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ คุณภาพบริการสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการดำเนินงาน ผลที่ได้รับ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 142 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับมาก ผลงานสุขภาพจิตดีเด่น 2 โครงการ คือ ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานีอนามัยแบบครบวงจร คปสอ. อากาศอำนวย ปี 2543 และโครงการเฝ้าระวังภาวะความเศร้าในผู้สูงอายุ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร การแบ่งกลุ่มย่อยเรื่องจะพัฒนาเครือข่ายให้เกิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ครบวงจรได้อย่างไร สรุปผลงานกลุ่ม คือ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยมีแพทย์ผู้ดูแลงานสุขภาพจิตเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ กรรมการคือ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย 2. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน โดยมีเนื้อหาการประชุม เช่น การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ร่วมดำเนินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย วางแผนงาน/โครงการ ประเมินผลการดำเนินงาน นิเทศงานสุขภาพจิตโดย คปสอ. อย่างต่อเนื่อง และต้องสรุปผลงาน วิเคราะห์ปัญหาเสนอต่อ คปสอ. ทุก 6 เดือน 3. จัดตั้งคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน และมีการประสานงานกับโรงพยาบาลจังหวัด มีระบบรายงานที่ส่งต่อกันได้ 4. จัดอบรมความรู้ ทัศนคติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เช่น อสม. ญาติ แกนนำระดับหมู่บ้าน คือ ครู พระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. พัฒนาการอำเภอ 5. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โดยมีการประสานงานระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับเขต สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจในระดับมาก อยากให้มีการจัดสัมมนาทุกปี เพื่อได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้แนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิตที่เป็นรูปธรรมและครบวงจร ควรเพิ่มจำนวนผู้เข้าสัมมนาให้มากขึ้น
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters go open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheats women cheat infidelity in marriage
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ชุมชน, เครือข่าย, งานสุขภาพจิต, จิตเวชชุมชน, การพยาบาลจิตเวช, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006292

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต