เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2543

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พิมพ์เสน และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2543

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ด้วยนโยบายพัฒนางานสุขภาพจิต ที่กำหนดขึ้นตามทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายและพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตให้ครอบคลุมประชากรทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ผ่านมายังขาดความครอบคลุมและต่อเนื่องอยู่บ้าง ทำให้ต้องประสบปัญหาจากผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชตลอดมา จากการทำสำรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2543 พบว่ามีจำนวน 429 ราย เป็นเพศชาย 265 ราย และเป็นเพศหญิง 164 ราย และเป็นผู้ป่วยที่ถูกญาติล่ามขังไว้จำนวน 37 ราย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้สร้างภาระความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคจิตตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นจนถึงชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป วัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต อย่างต่อเนื่อง และครบวงจร วิธีการ 1. ดำเนินการจัดตั้ง Zone ward โดยการประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดหอผู้ป่วยจังหวัด กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ป่วยประจำจังหวัด และกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยประจำจังหวัด 2. ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชนโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในหอผู้ป่วยประจำจังหวัด จัดให้ผู้ป่วยได้รับกิจกรรมบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย ดำเนินการนัดหมายญาติผู้ป่วยเพื่อประชุมปรึกษาเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 3. ติดตามเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิต ครอบครัวและชุมชน ที่ประสบปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของผู้ป่วยโรคจิตที่ต้องติดตามเยี่ยมในชุมชน ลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามปัญหาของผู้ป่วย ครอบครัว และผลกระทบต่อชุมชน แล้วประชุมวางแผนการดำเนินการติดตามเยี่ยม ซึ่งการดำเนินงานจะต้องประสานกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผู้ประสบปัญหา โดยวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ดำเนินการโดยการประชุมปรึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลที่ได้รับ ภายหลังการดำเนินงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้กำหนดให้หอผู้ป่วยประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คือหอผู้ป่วยฝ้ายคำ ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยชาย มีผู้รับผิดชอบ คือ นางประคอง นาโพนทัน และหอผู้ป่วยอังสนา 3 ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยหญิง โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า และจากการติดตามดูแลผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นทั้ง 2 หอผู้ป่วย พบว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 106 ราย (1 ตุลาคม 2543-31 กรกฎาคม 2543) เป็นเพศหญิง 22 ราย เป็นเพศชาย 84 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดได้รับกิจกรรมการบำบัดรักษาตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยจัดให้ทุกราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินเห็นควรติดตามเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 ราย ส่วนการติดตามเยี่ยมและให้การช่วยเหลือในชุมชน ได้ดำเนินการติดตามเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย เพศชาย 8 ราย ซึ่งการติดตามเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งสิ้น 8 ครั้ง ผลการติดตามเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนที่ประสบปัญหาสามารถช่วยให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้ร่วมรับรู้และร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างได้ผลและต่อเนื่องต่อไป สรุปและข้อเสนอแนะ การดูผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่องจังหวัดหนองบัวลำภูนี้ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2543 เป็นกระบวนการติดตามผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นจนกระทั่งจำหน่ายจากโรงพยาบาลแล้วส่งต่อให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในพื้นที่ได้ดำเนินการดูแล และเมื่อผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนประสบปัญหาในการดูแล ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการติดตามเยี่ยมและให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และครบวงจรที่เกิดผลในการปฏิบัติจริง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการดำเนินการการบริการสุขภาพจิตให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และโรงพยาบาลอื่น ๆ นอกจากนั้นควรกำหนดบทบาทองค์กรในท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติให้ชัดเจน และสนับสนุนบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
lesbian sex stories click sex stories sites
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: บริการจิตเวช, จิตเวชชุมชน, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, การดูแลผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่อง, ชุมชน, โรคจิต, community, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006291

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต