เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางสังคมจิตใจของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นมารับบริการที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี 2540

 

ผู้วิจัย/Authors: นพพร นพเจริญกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางสังคมจิตใจของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นมารับบริการที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี 2540

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยทางสังคมจิตใจของเด็กและวัยรุ่นและผลการศึกษามาวางแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น โดยการศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี จากรายงานคนไข้ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 596 คน ในปีงบประมาณ 2540 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอัตราส่วน ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุระหว่าง 7 เดือน ถึง 18 ปี มีจำนวน 596 คน ปัญญาอ่อนและสมาธิสั้น รวมเป็นร้อยละ 67.44 ปัจจัยทางสังคม จิตใจมีผลต่อพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม คือพบว่าขณะที่แม่ตั้งครรภ์ มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย เช่น โรคประจำตัว ครรภ์เป็นพิษ หัดเยอรมัน ตกเลือด และปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด วิตกกังวลและอารมณ์ซึมเศร้า มีสาเหตุมาจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาทางเศษฐกิจ และปัญหาความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์โดยแสดงอาการแพ้มากกว่าปกติ รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน และเคยรับประทานยาขับเลือด ซึ่งอาจจะมีผลต่อกระบวนการพัฒนาของทารกในครรภ์ สำหรับการคลอดพบว่า คลอดโดยวิธีที่ผิดปกติ เช่น การผ่าตัดคลอด ใช้เครื่องดูดหรือคีม ใช้ยาเร่งคลอด ร้อยละ 42.13 เด็กมีน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำกว่า 3,000 กรัม ร้อยละ 43.81 มีสภาวะตัวเขียว ตัวเหลืองและน้ำตาลในเลือด ต่ำรวมเป็นร้อยละ 26.06 ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ เป็นเด็กเลี้ยงง่ายร้อยละ 76.85 ส่วนการเลี้ยงดูด้วยนมพบว่า เลี้ยงด้วยนมผสมร้อยละ 83.56 และเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวพบร้อยละ6.04 สำหรับการเลี้ยงดูก่อนอายุ 6 เดือน ร้อยละ 84.80 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ผู้ป่วยถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลย เลี้ยงดูอย่างตามใจ เลี้ยงดูอย่างขัดแย้ง และเข้มงวดรวมเป็นร้อยละ 80.03 ปัญหาทางสังคมที่พบในครอบครัวผู้ป่วยพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี รายได้ไม่พอใช้เครียดและวิตกจากการทำงาน สุขภาพทางร่างกายของแม่และสมาชิกในครอบครัวไม่ดี สรุปสาระสำคัญ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางสังคมจิตใจของผู้ป่วย ได้แก่ แม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตขณะตั้งครรภ์ ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ผู้ป่วยได้รับการเลี้ยงดูจากญาติและจ้างคนอื่นเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยงดู และปัญหาทางครอบครัว ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นควรได้มีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง
unfaithful spouse unfaithful husband
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download android spy apps free texting spyware
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat on their husbands go why men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: เด็ก, วัยรุ่น, ปัจจัยทางสังคมจิตใจ, ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, mental health, child, children, adolescent

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006289

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต