เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิต แรงจูงใจ และบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม ที่กระทำผิดฐานฆ่าผู่อื่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุปรีชา วงศ์พุทธา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิต แรงจูงใจ และบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐม ที่กระทำผิดฐานฆ่าผู่อื่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต แรงจูงใจ และบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครปฐมที่กระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่น ในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต วิถีการดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีเผชิญปัญหา มูลเหตุจูงใจให้กระทำผิด ความต้องการและเป้าหมายในชีวิต การแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และวิธีการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เพื่อหารายละเอียด (Indepth interview) ตามโครงสร้างคำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และการทดสอบทางจิตวิทยาสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่กระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่น จำนวน 30 ราย (ชาย 26 ราย หญิง 4 ราย) ซึ่งถูกคุมขังไว้ ณ เรือนจำกลางนครปฐมเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม 2543 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและแปลผลตามเกณฑ์ของแบบทดสอบที่นำมาใช้ ผลการศึกษาพบว่าผู้กระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่น มีปัญหาสุขภาพจิตที่แสดงออกในลักษณะของความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า แต่ไม่พบการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคจิต มีวิธีการดำเนินชีวิตที่ประสบกับความผิดหวัง ล้มเหลว ทั้งในชีวิตครอบครัวและชีวิตส่วนตัว สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวมีลักษณะห่างเหิน ขาดการปรองดองกัน เมื่อพบปัญหามักใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มูลเหตุจูงใจที่ทำให้กระทำผิดฐานฆ่า ผู้อื่น คือ การทะเลาะวิวาท เมาสุรา แก้แค้น และต้องการเงิน มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่หุนหัน ก้าวร้าว ขาดการควบคุม จากแบบทดสอบบุคลิกภาพพบว่า ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ต้องขังเป็นหญิงแบบเก็บตัว – แนวโน้มประสาท (Introversion – Neurotism)ส่วนผู้ต้องขังชายเป็นแบบแสดงตัว – แนวโน้มประสาท (Extraversion Neurotism)
click here cheat on husband what is infidelity
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: สุขภาพจิต, นิติจิตเวช, สุขภาพจิต, แรงจูงใจ, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, forensic

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006287

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต