เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษาปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาคลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จิตรประสงค์ สิงห์นาง, สกาวรัตน์ ภูผา

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาคลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาของผู้รับการปรึกษา คลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงบรรยายโดยใช้การศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้รับการปรึกษาทั้งหมดที่มารับบริการ ณ คลินิกให้การปรึกษา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือน ตุลาคม 2541 ถึง กันยายน 2542 จำนวน 164 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มบันทึกการให้การปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างถึง ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 48.8 อายุเฉลี่ย 32.87 ปี การศึกษาส่วนใหญ่คือประถมศึกษา ร้อยละ 32.9 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือปัญหาครอบครัว ร้อยละ 37.8 ปัญหาที่นำมาส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 37.8 และการช่วยเหลือที่ผู้ให้การปรึกษาใช้มากที่สุดคือ การแนะนำ ร้อยละ 76.2 รองลงมาเป็นการให้กำลังใจร้อยละ 70.1
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how to cheat on my husband site my wife cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: การให้คำปรึกษา, บริการให้การปรึกษา, ปรึกษา, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006285

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต