เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้เวลาว่างสร้างพลังครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา พัวสกุล, ปทุมทิพย์ สุภานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้เวลาว่างสร้างพลังครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ครอบครัวไทยในอดีต ภรรยาทำหน้าที่แม่บ้าน เลี้ยงดูอบรมลูกดูแลบ้านเรือน ควบคุมการใช้จ่ายในบ้าน ปัจจุบันบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น ภรรยาต้องออกทำงานอาชีพนอกบ้านด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนไป พ่อแม่จึงใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยลง การร่วมกิจกรรมในครอบครัวก็ลดลง ดังนั้นการใช้เวลาว่างร่วมกันน่าจะเป็นการเชื่อมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใกล้ชิดผูกพันกัน เป็นการเสริมสร้างคุณค่าและความรักความเข้าใจต่อกันอันเป็นเกราะป้องกันภัยนานาประการ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาการใช้เวลาว่างร่วมกันของบุคคลในครอบครัว 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างของบุคคล 3.เพื่อเปรียบเทียบการใช้เวลาว่างของบุคคลที่มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างและสัมพันธภาพในครอบครัวที่แตกต่างกัน วิธีการ เป็นวิจัยแบบ Cross Sectional Study สุ่มตัวอย่างแบบ Purposive Sampling กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่มาในงาน Kinder Fest’97 ศูนย์การค้ามาบุญครอง ปทุมวัน กรุงเทพฯ และที่มารับบริการจากศูนย์สุขวิทยาจิต จำนวน 300 คน มีแบบสอบถามการให้ใช้เวลาว่างเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลที่ได้ 1. ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง และสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง 2. ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างแตกต่างกันตามอาชีพและรายได้ (p<0.05) 3. การใช้เวลาว่างและสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันตามเพศและระดับการศึกษา (p<0.05) สรุปและข้อเสนอแนะ การวิจัยนี้พบว่าคนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการใช้เวลาว่างและการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างนี้ยังให้ความสำคัญไม่มากต่อการใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัว หรืออาจยังไม่รู้ชัดเจนถึงผลพลอยได้ที่สำคัญอันเกิดจากการใช้เวลาว่าง การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะผ่อนคลาย ยิ่งเสริมให้มีพลังของความรัก ความเข้าใจในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ถ้าได้มีการศึกษารูปแบบของการใช้เวลาว่างของสมาชิกในครอบครัวจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและปรับลดช่องว่างระหว่างกัน นำไปสู่ความรักใคร่ปรองดอง ครอบครัวเข้มแข็ง และสังคมสงบสุข
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การใช้เวลาว่างสร้างพลังครอบครัว, สุขภาพจิตครอบครัว, สุขภาพจิต, ครอบครัว, ทัศนคติ, family, attitude, psychology, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006282

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต