เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายการจิตวิทยาน่ารู้ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

ผู้วิจัย/Authors: พยุง สินแท้

ชื่อเรื่อง/Title: รายการจิตวิทยาน่ารู้ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ลักษณะโครงการ รายการโทรทัศน์ (สด ) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันแพร่ภาพไปยังโรงเรียน ปลายทางกว่า 3,000 โรงเรียน และสมาชิก UBC ทั่วประเทศ ทางช่องสัญญาณ 11-16 รูปแบบรายการ บรรยายหรือ ผู้ดำเนินรายการสนทนากับวิทยากรร่วมรายการเสนอเป็นตอน ตอนละ 50 นาที โดยใช้สื่อประกอบ หลายรูปแบบ เช่น ตัวหนังสือที่ปรากฎหน้าจอทีวี โดยใช้คอมพิวเตอร์พรีเซ็นต์เทชั่น โปรแกรมเพาเวอร์พ้อยต์ (Power Point) หรือ รูปภาพหรือ วีดิทัศน์ หรือ การสาธิตและอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถโทรศัพท์ สายตรงเข้ามาถามคำถาม วิทยากรในรายการได้ วัน เวลา : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนปลายทาง ครู-อาจารย์ ประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. รณรงค์และส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในยุคภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2. เผยแพร่ความรู้ด้านจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 3. เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ เช่น สาระน่ารู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา วิธีการดำเนินงาน 1. จัดทำกำหนดการออกอากาศ ครั้งที่ วันเดือนปี เรื่อง กำหนดรูปแบบรายการ 2. เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำเสนอในที่ประชุมผังรายการพิจารณา อนุมัติรายการ 3. จัดหาสื่อและข้อมูลต่าง ๆ โดยขอจากหน่วยงานต่าง ๆ 4. ติดต่อประสานงานในการเชิญวิทยากรร่วมรายการ 5. จัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ เขียนบทโทรทัศน์ ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคการใช้สื่อประกอบการเตรียมสถานที่ การแนะนำวิทยากรในการออกอากาศ 6. ดำเนินรายการตามกำหนดการ 7. ทำหนังสือขอบคุณวิทยากร และสรุปประเมินผลรายการ จัดทำแฟ้มสะสมงาน ผลที่ได้รับ นักเรียนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาไปใช้ในดำรงชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สรุปและข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานยังขาดสื่อและแหล่งข้อมูล ขาดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตโดยตรง ในการสนับสนุนควรมีการปรับปรุงวางแผน ในการดำเนินงาน โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจิตโดยตรงมาร่วมดำเนินรายการ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms click aid symptoms
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
my wife cheated now what read women who cheat with married men
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: จิตวิทยา, สื่อ, รายการจิตวิทยาน่ารู้, โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงเรียนวังไกลกังวล

Code: 201430006281

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต