เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: พงศ์เกษม ไข่มุกด์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ การศึกษาดูงานเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสู่เป้าหมายแต่ยังขาดการรวบรวม ประเมินคุณลักษณะปัญหาและอุปสรรค ซึ่งคาดว่าหากได้วางวัตถุประสงค์และรูปแบบการศึกษาดูงาน อึกทั้งบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการดูงานย่อมให้การศึกษาดูงานมีประสิทธผล เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร จึงได้ประเมินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินลักษณะโครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2540-2542 และประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน วิธีการ สำรวจลักษณะโครงการศึกษาดูงานของโรงพยาบาล ปี 2540-2542 จำนวน 10 โครงการ โดยใช้แบบบันทึกสำรวจข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น และส่งแบบสอบถามให้บุคลากรในโรงพยาบาล จำนวน 200 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการศึกษาดูงาน และความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปศึกษาดูงานในปี 2540-2542 มารวบรวมตรวจสอบ ลงรหัสและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จากนั้นวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows หาค่าร้อยละ ความถี่ และ Chi-Square Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลที่ได้ การศึกษาดูงานส่วนมากวางวัตถุประสงค์ทางด้านงานบริการถึง 95% โดยบุคลากร 70% เป็นข้าราชการ มักอยู่ในกลุ่มงานการพยาบาล บุคลากรระดับการศึกษา ม.6 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ และบุคลากรที่อยู่ในวัย 36-48 ปี มีความเห็นว่าการศึกษาดูงานมีประโยชน์ชัดเจนกว่าบุคลากรระดับการศึกษาอื่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องงานที่ไม่ใช่งาน บริการ และบุคลากรช่วงอายุอื่น ๆ ที่ P-Value = 0.001, 0.031 และ 0.033 ตามลำดับ สรุปและข้อเสนอแนะ ควรนำผลการประเมินสรุปรูปแบบการประเมินโครงการศึกษาดูงานโดยดูจากวัตถุประสงค์ รูปแบบ การนำมาใช้ นอกนั้นควรกระจายการศึกษาดูงานในด้านวิชาการ บริหาร และบริการ เท่า ๆ กัน ควรกระจายข้อมูลข่าวสารการศึกษาดูงาน และให้มีการสรุปผลการศึกษาดูงานทุกครั้งที่โครงการสิ้นสุด
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: การประเมินผลโครงการ, คิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน, บุคคลากร, การพัฒนาบุคลากร, ทัศนคติ, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, attitude, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006280

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต