เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรธยา พัวพันธ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้เจตคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า ควรได้รับการเคารพบยกย่องและเมื่อเจ็บป่วยจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อป่วยทางจิตยิ่งต้องให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษจากการสำรวจสถิติของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2539-2541 พบว่ามีผู้สูงอายุมารับบริการเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี แลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษจากการสำรวจสถิติของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปี 2539-2541 พบว่ามีผู้สูงอายุมารับบริการเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี และผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพซึ่งต้องมีความรู้ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาล และความเกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ วิธีการ สำรวจความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 36 คน ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 2-5 ราย / วัน ใน 6 หอผู้ป่วยดังนี้ หญิง 6, หญิง 7, ชาย 4 ชาย 8, ชาย 9, ชาย 11 โดยการสอบถามและสังเกตแล้วทำวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและความเกี่ยวข้องของความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้วยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (ค่า R) ผลที่ได้รับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากกว่าชาย อายุ เฉลี่ย 33.5 ปี พยาบาลร้อยละ 88 มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุดีทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านการพยาบาลด้านเจตคติพบว่าพยาบาล ร้อยละ 63 มีเจตคติดี ด้านการปฏิบัติ พบว่าพยาบาลดูแลผู้ป่วยรับประทานยา รับประทานอาหาร และดูแลผู้ป่วยอาบน้ำได้ดี ร้อยละ 93.3,82.8, และร้อยละ 8 ตามลำดับ สรุปและข้อเสนอแนะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความรู้และเจตคติในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพดี ส่วนการปฏิบัติการพยาบาลยังไม่ดีในบางกิจกรรม เช่น การดูแลผู้ป่วยอาบน้ำ ฉะนั้นถึงแม้ว่าพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความรู้ดี เจตคติดีแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าการปฏิบัติจะดีด้วย ดังนั้นควรจะมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุต่อ และศึกษาโดยการสังเกตกิจกรรมการพยาบาลให้ครอบคลุมในหลาย ๆ กิจกรรม รวมทั้งควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างให้มากกกว่านี้
website link wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: การปฏิบัติการพยาบาล, ผู้สูงอาย, ผู้ป่วยทางจิต, จิตเวช, เจตคติ, พยาบาลวิชาชีพ, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, psychiatric nursing, nurse, elderly, psychiatry, geriatric

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006279

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต