เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะเครียดและการจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิการทางปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: ประเทือง อานันธิโก

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะเครียดและการจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิการทางปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียดและการจัดการกับความเครียดของบิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กพิการทางปัญญา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยพื้นฐานบางประการของบิดา มารดา กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดา มารดาหรือผู้ปกครองเด็กพิการทางปัญญา (มีอายุระหว่างแรกเกิด – 12 ปี) จากบัญชีรายชื่อที่ศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการใช้แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง และแบบทดสอบการจัดการกับความเครียดโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows. ผลการศึกษา พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเครียดเฉลี่ย 43.22 คะแนนซึ่งพบว่าเป็นระดับความเครียดสูง เมื่อพิจารณาจากกลุ่มของบิดาและมารดา พบว่า กลุ่มมารดามีความเครียดสูง และความเครียดรุนแรงกว่าบิดา โดยมารดา มีความเครียดสูงร้อยละ 38.3 เครียดรุนแรงร้อยละ 7 และบิดามีความเครียด ไม่แตกต่างกัน 2. ระดับความเครียดของบิดา มารดามีความสัมพันธ์กับรายได้ของครอบครัว และปัญหาพฤติกรรมการเลี้ยงดู ส่วนระดับความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับเพศของบุตร และลักษณะความพิการ 3. การจัดการกับความเครียดของบิดา มารดา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการกับความเครียดโดยการพึ่งตนเอง พึ่งบุคคลอื่น พึ่งแหล่งบริการคู่สมรสเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือในขณะที่มีความเครียดได้มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และการจัดการกับความเครียด พบว่า มีความสัมพันธ์กันและบิดา มารดา มีการจัดการกับความเครียดไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะวิจารณ์และสรุปผล บิดา มารดาเด็กพิการทางปัญญา มีความเครียดสูง รายได้น้อย อาชีพเกษตรกร ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้มีความยากลำบากในการดูแลเด็กพิการ หากมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมจะทำให้เกิดความมั่นใจ สู้ชีวิตต่อไปได้ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับควรให้ความดูเอาใจใส่บุคคลกลุ่มนี้ด้วย
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women cheat on their husbands go why men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheaters women who love to cheat all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, เด็กพิการทางปัญญา, เด็ก, การจัดการกับความเครียด, stress, copeing, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006278

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต