เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินโครงการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งรายกลุ่ม

 

ผู้วิจัย/Authors: กรวสา คงขวัญ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินโครงการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งรายกลุ่ม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ความเจ็บป่วย เป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตและเป็นภาวะเครียดที่รุนแรงซึ่งต้องการปรับตัวอย่างมากโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะมะเร็งนอกจากจะก่อให้เกิดความไม่สุขสบายด้านร่างกาย จิตใจ ความผันผวนทางอารมณ์แก่ตัวผู้ป่วยแล้ว ยังคุกคามจิตใจและอารมณ์ของบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ป่วยอีกด้วย การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ เพื่อให้ปรับตัวในสภาวะที่เจ็บป่วย และส่งเสริมกำลังใจให้ผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งสเตย์ ยอร์น (Strayhorn 1982 : 465) กล่าวว่า พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด สามารถให้การช่วยเหลือในการลดภาวะเครียด และส่งเสริมความร่วมมือในการเข้ารับการรักษาตามแผนการรักษา กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งรายกลุ่มขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีการใช้กลไกในการปรับตัวที่เหมาะสมสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของโรคที่เกิดขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันการเกิดปัญหาทางจิตแก่ผู้ป่วยมะเร็ง 2. เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของผู้ป่วยและบุคลลที่มีความสำคัญกับผู้ป่วยให้เข้าใจกลวิธีในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ เป็นวิธีการ ดำเนินการโดยใช้กระบวนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม โดยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด ต่าง ๆ ที่พักรักษาตัวในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ญาติ พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมกลุ่ม เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2542 ถึง มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าร่วมกลุ่มเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติจำนวน 115 ราย ดำเนินการกลุ่ม 17 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่ม 8 คน / ครั้ง ใช้ระยะเวลาดำเนินกลุ่มครั้งละ 45 นาที – 1 ชั่วโมง กระบวนการก่อนปิดกลุ่มมีการประเมินผลแบบอภิปราย และหลังปิดกลุ่มประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม (ดังเอกสารแนบท้าย) ประเมินผลโครงการ ด้านสถานที่ที่ให้บริการปรึกษา ทำให้ผู้ร่วมกลุ่มรู้สึกมั่นใจมากร้อยละ 83.78 ปานกลาง ร้อยละ 8.1 ประเมินได้ว่าการจัดสถานที่อาจต้องปรับปรุงบางส่วน หรือผู้ร่วมกลุ่มบางรายยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ด้านผู้ให้คำปรึกษามีท่าทีเป็นมิตรกับผู้ร่วมกลุ่ม ร้อยละ 91.89 ซึ่งประเมินได้ว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่ด้านการสามารถรักษาความลับมากร้อยละ 89.19 และปานกลางร้อยละ 5.4 อาจประเมินได้ว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มบางรายยังไม่มั่นใจผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งต้องสร้างความสัมพันธภาพต่อไป ด้านผู้ให้บริการมีความตั้งใจ / สนใจรับฟังปัญหามากร้อยละ 86.48 ปานกลางร้อยละ 5.4 น้อยร้อยละ 2.7 อาจเกิดจากมีผู้เข้าร่วมกลุ่มครั้งละหลายคน ปัญหาของผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการพูดถึงน้อยอาจต้องเพิ่มทักษะของผู้นำกลุ่ม ด้านเวลาที่ใช้ในการทำกลุ่มมีความเหมาะสมมากร้อยละ 67.56 ปานกลางร้อยละ 18.91 น้อยร้อยละ 8.1 ซึ่งอาจประเมินได้ว่าผู้ร่วมกลุ่มบางรายกังวลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับการพยาบาล การพักผ่อน เป็นต้น รวมทั้งอาจประเมินได้ว่ามีประเด็นปัญหาที่ได้จากการดำเนินกลุ่มหลายประการ ทำให้ใช้เวลาในการสรุป และปิดกลุ่มล่าช้า ด้านการผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้ผู้ร่วมกลุ่มเข้าใจปัญหาและมองเห็นสาเหตุ / แนวทางแก้ไขปัญหามาร้อย 83.78 ปานกลางร้อยละ 5.4 ซึ่งต้องนำประเด็นปัญหาที่สำคัญ จากการดำเนินการกลุ่มปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อนำไปพัฒนาการให้คำปรึกษาในครั้งต่อไปและหัวข้อสุดท้ายในการประเมินคือการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยลดความวิตกกังวลได้มากร้อยละ 81.08 ปานกลางร้อยละ 13.51 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีควรนำมาวางแผนพัฒนางานให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยต่อไป วิจารณ์และสรุป จากการประเมินผู้รับบริการให้คำปรึกษามีความพอใจและต้องการให้จัดบริการอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 83.78 และการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยลดความวิตกกังวลได้ ร้อยละ 81.08 จึงน่าจะเป็นกิจกรรมที่ควรนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มพูนประสิทธภาพทางการพยาบาลอันจะส่งผลถึงคุณภาพและมาตรฐานของการปฏิบัติการพยาบาลทางหนึ่งด้วย
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ปรึกษาทางจิตวิทยา, ผู้ป่วยมะเร็ง, การให้คำปรึกษา, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ภาวะเครียด, เครียด, counseling, stress, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี

Code: 201430006276

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต