เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ ในผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: เกตุสุดา ชินวัตร, จิต เจียงวรรธนะ, สุนทรี ศรีโกไสย

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ ในผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการให้บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ในผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง วิธีการ การศึกษาครี้งนี้เป็นการศึกษาแบบสำรวจ (Exploratory) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเก่าหรือญาติทุกคนที่มาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ในเวลาราชการ ซึ่งจะต้องผ่านการให้บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ โดยบริการปรึกษาประกอบด้วย 1. การซักถามถึงอาการทางจิต สาเหตุที่ทำให้มาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ปัญหาทางจิตสังคมและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ 2. การรับฟังปัญหา ช่วยจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและให้กำลังใจ 3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4. การช่วยเหลือด้านการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้งในครอบครัว 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ หลังได้รับการบริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ สถิติที่ใช้คือ Chi-square และค่าร้อยละ ผลที่ได้ กลุ่มตัวอย่าง 3,016 คน เป็นชาย 51.4%หญิง 48.6% มีอาการทางจิตขณะมาโรงพยาบาล 61.5 %โดยสัดส่วนของชายกับหญิงที่มีอาการขณะมาโรงพยาบาล ไม่แตกต่างกัน (p<0.05) สาเหตุ 3 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตจนต้องมาพบแพทย์ คือ ยาหมด (17.4%) ขาดยา หรือไม่กินยา (15.9%) กินยาตามแพทย์สั่งแต่อาการไม่ดีขึ้น (12.3%) ผู้ป่วยชายที่มีอาการทางจิตจะพบว่ามาโรงพยาบาลด้วยสาเหตุจากการขาดยา / ไม่กินยาและการทำลายข้าวของมากกว่าผู้ป่วยหญิงอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มตัวอย่าง 15.5%ของทั้งหมดจะมีปัญหาทางจิตสังคมที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ ปัญหาญาติไม่พร้อมจะดูแล (6.6%) ว่างงาน (5.5%) และมีความขัดแย้งในครอบครัว (5.1%)และพบว่าในผู้ป่วยหญิงจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวสูงกว่าผู้ป่วยชาย(p<0.05) ปัญหาทางจิตสังคมที่พบว่าสัมพันธ์กับการมีอาการทางจิตเของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ คือ ญาติไม่พร้อมจะดูแล มีความขัดแย้งในครอบครัว ผู้ป่วยทำงานไม่ได้และว่างงาน บริการที่ผู้ป่วยหรือ ญาติได้รับจาก Pre-service counseling 3 อันดับแรกคือ รับฟังปัญหา ช่วยจัดการอารมณ์ ความรู้สึก ให้กำลังใจ (89%) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค (65.1%)และช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในครอบครัว (34.1%) กลุ่มตัวอย่าง 1.1% เปลี่ยนใจไม่ต้องการพบแพทย์หลังจากที่ได้รับการปรึกษาแล้ว ระยะเวลาที่ให้บริการปรึกษาเฉลี่ย 10-15 นาที / ราย ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังผ่านการให้บริการ Preservice counseling จำนวน 715 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2% รู้สึกพึงพอใจต่อบริการ Pre-service counseling และอยากให้ดำเนินการต่อไป มีเพียงส่วนน้อย (4.8 %) ไม่พอใจเพราะทำให้เสียเวลา ทั้งยังพบว่าผู้ป่วย 1.1% เปลี่ยนใจไม่ต้องการพบแพทย์ หลังจากที่ได้รับบริการ Pre-service counseling แล้ว วิจารณ์และสรุป บริการปรึกษาก่อนพบแพทย์ (Pre-service counseling)เป็นบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และญาติรวมทั้งต่อโรงพยาบาลด้วย โดยในส่วนของผู้ป่วยและญาตินั้นจะได้รับการดูแลประคับประคองทางจิตใจและอารมณ์ ได้รับการให้การปรึกษาและความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น เป็นการใช้เวลาขณะที่รอพบแพทย์ให้เกิดประโยชน์ ในส่วนของโรงพยาบาลบริการ Pre-service counseling จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งยังได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้ป่วย รวมทั้งปัญหาทางจิตสังคม ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิต ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางวางแผนในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษาเพื่อประเมินผลบริการนี้ ในอนาคตควรจะเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ประเมินผลสำเร็จของบริการ Pre-service counseling ให้ได้ชัดเจนมากกว่านี้ เป็นต้นว่า ประเมินสิ่งที่ ผู้ป่วยได้รับเปรียบเทียบก่อน-หลัง ได้รับบริการหรือให้มีกลุ่มเปรียบเทียบ
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
looking to cheat click my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: การให้บริการปรึกษา, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, บริการผู้ป่วยนอก, psychiatric nursing, nures, service, outpatient, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006275

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต