เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ / วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากนโยบายพัฒนางานสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต โดยให้มีเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน โรงพยาบาลสวนปรุงจึงดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้นในปีงบประมาณ 2542 โดยเริ่มที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ต่อการมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสวนปรุงและสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง ของอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอฝาง มีจำนวนค่อนข้างสูง เฉลี่ย 300 ราย / ปี และ 1,000 ราย / ปี ตามลำดับ (สถิติผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2539-2541) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลสวนปรุง วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบวิจัยประเมินผล โดยการประเมินปัจจัยการจัดการโรงพยาบาลเครือข่าย ปรเมินกระบวนการดำเนินงานและประเมินผลผลิต ประชากรเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลแม่สะเรียงและโรงพยาบาลฝาง สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Pearson Correlation ผลการศึกษา พบว่าโรงพยาบาลฝาง มีปัจจัยในการจัดการด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงาน สื่อ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานเพื่อความสะดวกในการให้บริการและมีคุณภาพ ความเพียงพอด้านวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมให้ความรู้ รวมทั้งความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน อยู่ในระดับน้อยทุกด้านที่กล่าว คิดเป็นร้อยละ 21-40 (ค่าเฉลี่ย = 2.9 , 2.64 , 1.90 และ 2.50 ตามลำดับ) มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 21-40 (ค่าเฉลี่ย=2.52)ส่วนผลของการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งประเมินโดย อสม.และผู้ใหญ่บ้านพบว่า ในด้านการประสานงาน การให้บริการในโรงพยาบาลและในชุมชน การประเมินผล การนิเทศ การพัฒนาบุคลากร การแสวงหางบประมาณและอื่น ๆ ได้ผลในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41-60 (ค่าเฉลี่ย =3.17) ส่วนโรงพยาบาลแม่สะเรียง มีปัจจัยในการจัดการโรงพยาบาลเครือข่าย ด้านความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.60 (ค่าเฉลี่ย=3.10) ด้านความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานเพื่อความสะดวกในการให้บริการและมีคุณภาพ ความเพียงพอด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดกิจกรรมให้ความรู้รวมทั้งความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอยู่ในระดับน้อยทุกด้านที่กล่าว คิดเป็นร้อยละ 41-60 (ค่าเฉลี่ย=2.63,2.54,2.66, และ 2.82 ตามลำดับ) มีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่าย อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 21-40 (ค่าเฉลี่ย=2.64) ส่วนผลของการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งประเมินโดย อสม. และผู้ใหญ่บ้านพบว่าในด้านการประสานงาน การให้บริการในโรงพยาบาลและในชุมชน การประเมินผล การนิเทศการพัฒนาบุคลากร การแสวงหางบประมาณและอื่น ๆ ได้ผลในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 21-40 (ค่าเฉลี่ย=2.91) ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการมารับบริการทั้งสองโรงพยาบาลพบว่าด้านความสะดวกในการมารับบริการ ความพึงพอใจต่อบริการของเจ้าหน้าที่ ผลการรักษาของแพทย์และความพอใจต่อบริการปรึกษาของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลางถึงมากทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 30.61 – 59.18 ส่วนด้านค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมอยู่ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 73.47 และยังพบว่าการดำเนินงานเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลฝางและแม่สะเรียงมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลสวนปรุงครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั้งปัจจัยการจัดการ และผลผลิตของการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการดำเนินงาน อยู่ในระดับน้อยทั้งสองแห่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งสองแห่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีการดำเนินการได้เพียง 1-2 ปี จึงอาจมีความพร้อมในการดำเนินงานที่ยังไม่ครอบคลุมในหลาย ๆด้าน ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยทางบุคลากร ที่ต้องรับภาระหน้าที่หลายด้านนอกเหนือจากงานสุขภาพจิต ทำให้ไม่มีเวลาทำงานด้านสุขภาพจิตอย่างเต็มที่ บุคลากรขาดประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตโดยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลแม่สะเรียงและโรงพยาบาลฝางยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การขาดผู้นิเทศหรือผู้ให้การปรึกษาในพื้นที่และจากโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง ส่วนด้านผลผลิตของการดำเนินงานที่ประเมินโดย อสม.และผู้ใหญ่บ้าน ทั้งสองพื้นที่ต่างมีผลการดำเนินงานตรงกันในเรื่องบุคลากรในโรงพยาบาลสามารถวิเคระาห์ปัญหาความต้องการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ พัฒนางานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการ ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการมารับบริการที่อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้รับผิดชอบแม้ว่าจะมีเวลาและบุคลากรจำนวนน้อยก็ตาม นอกจากนี้การมารับบริการในโรงพยาบาลใกล้บ้านมีผลดีต่อผู้ป่วยและญาติในเรื่องความสะดวกในการเดินทาง การประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการมารับบริการ และผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ การให้โอกาสพิจารณาความดีความชอบของผู้รับผิดชอบในงาน การปรับปรุงบทบาทของผู้นิเทศและควรมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website link wife cheaters
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat women affair married men cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
cheats women cheat infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: จิตเวชชุมชน, เครือข่าย, เครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช, network, community psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006268

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต