เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุขเขต 11

 

ผู้วิจัย/Authors: วันลาภ เหรียญโมรา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุขเขต 11

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเครือข่ายสาธารณสุข เขต 11 เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับบริการที่สะดวกและใกล้บ้าน โดยให้ตัวแทนของโรงพยาบาลทุกแห่งในชุมชนมาประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งศึษาปัญหาอุปสรรคในระบบส่งต่อที่ผ่านมา หลังจากประชุมร่วมกับ 7 จังหวัดแล้ว จึงได้ประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเข้าใจระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ศึกษาแนวทางดำเนินการหลังการประชุม และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามระบบส่งต่อ วิธีการ สำรวจความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของระบบส่งต่อโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบกลับมา แล้วทำการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผลที่ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ทั้ง 6 ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 63.6 เมือ่จำแนกแต่ละขั้นตอนของการส่งต่อผู้ป่วย พบว่าร้อยละ 60.6 ไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าจะส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงเกินความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลใด หลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.8 ได้ชี้แจงผลการประชุมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และร้อยละ 98.5 คิดว่า หน่วยงานของตนดำเนินการตามระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชได้ สำหรับปัญหาในการดำเนินงานตามระบบส่งต่อ ผู้ป่วยจิตเวช คือผู้ป่วยไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามขึ้นตอนการส่งต่อ คิดเป็นร้อยละ 12.1 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งหน้าที่กับความเข้าใจระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช พบว่าตำแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจระบบส่งต่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดม p-value น้อยกว่า 0.05 โดยผู้อำนวยการเข้าใจระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชดีกว่าบุคลากรระดับอื่น สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้กำหนดขึ้นตามข้อตกลงในการประชุม จึงควรจะมีการทำจดหมายข่าวแนะนำรูปแบบการส่งต่อ การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชหรือข้อมูลเกี่ยวกับยาทางจิตเวชควรจัดประชุมใหม่ เน้นขั้นตอนที่ยังไม่เข้าใจและประกาศเป็นนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสุขภาพจิต เขต 11
husbands who cheat click why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
married men affairs go reasons why husbands cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, เครือข่าย, ระบบส่งต่อ, การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, psychiatry, network, refer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006261

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต