เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ผการัตน์ ถาวรวงศ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ ด้วยกรมสุขภาพจิตได้กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก และระบบบริการผู้ป่วยในให้ได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจและประทับใจต่อระบบริการของโรงพยาบาลจิตเวชวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช วิธีการ จัดทำมาตรฐาน โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน 5 รอบ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลจิตเวชโดยเฉพาะ จำนวน 23 ท่าน สถิติที่ใช้คือ ค่ามัธยฐานและค่าการกระจายควอไทล์ และมีการนำไปทดลองปฏิบัติในงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 4 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 92.50 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 8 มาตรฐาน และเกิดผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป จึงได้มาตรฐาน จำนวน 8 มาตรฐาน โดยมีมาตรฐานเชิงกระบวนการ 55 ข้อ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ 25 ข้อ มาตรฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นได้รับความสะดวกในการหาห้องตรวจและเข้ารับการตรวจรักษา มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยได้รับการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องและปลอดภัย มาตรฐานที่ 3 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินสภาพการเจ็บป่วยอย่างถูกต้อง มาตรฐานที่ 4 ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ได้รับการพยาบาลเบื้องต้นขณะรอตรวจ มาตรฐานที่ 5 ผู้ใช้บริการได้รับบริการเสริมเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลให้อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ขณะรอแพทย์ตรวจ มาตรฐานที่ 6 ผู้ป่วยได้รับการตรวจตามสภาวะการเจ็บป่วยและมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรักษา มาตรฐานที่ 7 ผู้ป่วยและญาติ เข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเจ็บป่วยและให้ความร่วมมือในการอยู่รักษาในโรงพยาบาล มาตรฐานที่ 8 ญาติมีความรู้ที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช ครั้งนี้ต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 รอบ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอาจทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิเกิดความเบื่อหน่ายในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดิมหลายรอบ ดังนั้นการประสานงานที่ต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างสูงสุดของผู้วิจัย จึงทำให้ได้ความร่วมมืออย่างเต็มใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลที่ได้จึงเป็นตัวแทนความคิดเห็นของกลุ่มที่มีต่อร่างมาตรฐานการพยาบาล ฯ อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามเทคนิคเดลฟาย โดยขึ้นกับความสามารถและความรอบรู้อย่างแท้จริงของผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป และทุกข้อของร่างมาตรฐานมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และความเที่ยงตรงของเนื้อหามีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 10.00 ขึ้น จึงอาจสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 23 ท่าน มีความเห็นด้วยกับข้อความในมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นค่อนข้างสูง และจากการนำมาตรฐานการพยาบาลฯ ไปทดลองปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวช จำนวน 4 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นได้ และเกิดผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป แสดงว่ามาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง มาตรฐานการพยาบาลฯ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพยาบาลงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชได้ แต่ควรมีการติดตามผลการใช้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลให้เหมาะสมกับหน่วยงานและทันกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไป
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters go open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, มาตรฐาน, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, ปัญหาทางจิตเวช, บริการ, OPD, service, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006259

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต