เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการบริการสุขภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริวรรณ เดียวสุรินทร์, แพรวพรรณ ตันสกุล, จรุงทิพย์ ฟองฟุ้ง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการบริการสุขภาพเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ จากการสำรวจชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับ อสม. พบเด็กพัฒนาการล่าช้าจำนวน 13 คนที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย สร้างภาระและความวิตกกังวลให้กับทั้งครอบครัวและชุมชน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเป็นกลุ่มผู้ไร้ความสามารถ ถูกรังเกียจจากครอบครัวและสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่เด็กและครอบครัว การบริการสุขภาพที่บ้านเป็นกลวิธีให้บริการเชิงรุกที่สำคัญที่จะช่วยลดความวิกกังวล ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาให้ครอบครัวมีทักษะในการดูแลเด็ก ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ลดภาระของครอบครัวและสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องผสมผสานให้สามารถดูแลตนเองได้ในระดับที่เป็นไปได้ตามสภาพแวดล้อม 2. ประคับประคองสุขภาพจิตของผู้ดูแลและครอบครัว 3. ให้ผู้ดูแลและครอบครัวสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ วิธีการ ขั้นเตรียมการ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน จัดทำแฟ้มครอบครัว คู่มือครอบครัว สมุดสุขภาพ จัดทีมสุขภาพ คือ แพทย์ พยาบาล นักอรรถบำบัดนักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด และนักจิตวิทยา ขั้นดำเนินการ ให้บริการสุขภาพที่บ้านทั้งการรักษาพยาบาล ป้องกันควบคุม ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทดสอบ IQ ทดสอบการได้ยิน การฝึกพูด จัดหาอุปกรณ์ช่วยลดความพิการ จัดอบรมฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้ดูแลและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัว การจัดระบบส่งต่อและส่งเด็กเข้าโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ขั้นติดตามผล ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการของเด็ก สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลที่ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 7 ปี จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ 5 ครั้ง เยี่ยมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 13 คน / 220 ครั้ง ทดสอบ IQ 10 คน เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น 8 คน พึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 10 คน เข้าโรงเรียนพิเศษ 3 คน หยุดเรียน 1 คน เสียชีวิต 1 คน มีเด็กที่รับการฝึกอบรมต่อเนื่อง 8 คน ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัว 220 ครั้ง เด็กและครอบครัวมีความพึงพอใจมาก สรุปและข้อเสนอแนะ การบริการสุขภาพที่บ้านเป็นการบริการเชิงรุกที่ฝึกให้ครอบครัวมีทักษะในการดูแลเด็กให้พึ่งตนเอง การได้รับการเอาใจใส่จากทีมสุขภาพและ อสม.โดยมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมอย่างครบวงจร จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้เด็กและครอบครัว ส่งผลให้เด็กดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
married men affairs go reasons why husbands cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: เด็กพัฒนาการช้า, เด็ก, บริการสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ครอบครัว, child, children, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006257

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข