เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติสุดา ธรรมโรจน์, เทพินทร์ บุญกระจ่าง, จิรังกูร ณัฐรังสี

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ วัตถุประสงค์ เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานสุขภาพจิต คือประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ป่วยโรคจิตเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในเขตการสาธารณสุขที่ 7 พบว่ามีปัญหาในการให้บริการผู้ป่วยในระบบ ส่งต่อมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้ให้บริการขาดความมั่นใจในการให้บริการ และในขณะเดียวกันก็พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 มีแผนงานสุขภาพจิตไม่ชัดเจน จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่มีผู้ป่วยโรคจิตสูงที่สุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดนำร่องขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เคยทำมาและเริ่มกิจกรรมใหม่ อาทิสัมมนาผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตการให้บริการผู้มีปัญหาทางจิตเวชโดยเครือข่ายระบบส่งต่อการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต การสนับสนุนยาโรคจิตและสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวร่วมกันเป็นทีม เมื่อการดำเนินงานได้ผ่านไปเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงได้มีการติดตามดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งประเมินที่ตัวผู้ป่วยโรคจิต ญาติ และเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยโรคจิต และการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนว่าเป็นอย่างไร ในพื้นที่ ที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิต วิธีการประเมิน โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการประเมิน พบว่า ทัศนคติของญาติที่มีต่อผู้ป่วยโรคจิตอยู่ในระดับดี ส่วนใหญ่มีความ รู้สึกสงสารผู้ป่วย อยากให้ผู้ป่วยหาย บางครั้งก็รู้สึกเบื่อหน่ายบ้างที่จะต้องดูแลผู้ป่วยโรคจิต เกือบครึ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์บอกว่า ผู้ป่วยโรคจิตเป็นภาระให้ครอบครัวเสมอ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ด้านการปฏิบัติตัวของญาตินั้นสอดคล้องกับทัศนคติที่ญาติมีต่อผู้ป่วย และพบว่าขณะนี้ครอบครัวของผู้ป่วยมีความสุขดี สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นปกติดีเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาสามารถระบายความทุกข์ใจได้ ที่สำคัญคือ สมาชิกในครอบครัวช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและยอมรับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคจิตได้ และญาติมีความเข้าใจและอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งญาติปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคจิตดีขึ้น โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า ผลจากการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดศรีสะเกษทำให้ได้รูปแบบการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น และที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของญาติและชุมชนมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงระบบและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลต่อการประเมิน ผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดในทางที่ดี จึงน่าจะได้ขยายผลต่อไป
why most women cheat signs of infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: จิตเวชชุมชน, เครือข่ายงานสุขภาพจิต, เครือข่าย, สุขภาพจิต, community, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006256

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต