เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667

 

ผู้วิจัย/Authors: ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 ที่ให้บริการจำนวน 60 คู่สาย 2. เพื่อวิเคราะห์หาจำนวนคู่สายที่เหมาะสมในการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 วิธีการและผลที่ได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 จำนวน 60 คู่สายว่ามีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะดำเนินการวิเคราะห์หาจำนวนคู่สายให้เหมาะสมในการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 เป็นการศึกษาโดยการสร้างระบบการจำลอง (Simulation Model) เพื่อสร้างให้เกิดสถานการณ์ที่เหมือนกับระบบงานจริงแล้วดำเนินการทดสอบประสิทธภาพของการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 ผลการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์จากผลการให้บริการในวันที่ 17 มีนาคม 2543 ระหว่างเวลา 10.00 น – 11.00 น. พบว่าช่วงห่างของเวลาในการเข้ามาของผู้ใช้บริการ (Interarrival Time ) อยู่ระหว่าง 0-46 วินาที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.1355 วินาที การวิเคราะห์เวลาในการให้บริการ ( Service Time) อยู่ระหว่าง 18-8594 วินาที โดยมีเวลาการให้บริการเฉลี่ยเท่ากับ 637.9721 วินาที และมีเวลารอคอยในการใช้บริการ ( Waiting Time) เฉลี่ยเท่ากับ 378.95 วินาที ในระยะเวลาการให้บริการ 1 ชั่วโมง และเมื่อนำมาสร้างระบบการจำลองที่เรียกว่า “Mental Health Simulation Model” ที่ผ่านการทดสอบ Validation Model ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แล้ว พบว่าการให้บริการของระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 จำนวน 60 คู่สายไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากพบว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการจะต้องเสียเวลารอคอยเฉลี่ย ประมาณ 365.47 วินาที ความแปรปรวนของเวลาในการรอคอยเท่ากับ 4671.8790 จากช่วงเวลาการให้บริการ 1 ชั่วโมง แต่เมื่อทำการทดสอบโดยเพิ่มคู่สายโทรศัพท์เป็น 90 คู่สายจะทำให้เวลารอคอยเฉลี่ยลดลงเหลือ 22.215 วินาทีและความแปรปรวนเท่ากับ 626.8954 โดยเวลารอคอยเฉลี่ยลดลงจากการให้บริการร้อยละ 93.90 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 1. ระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667 ได้ใช้ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเกินขีดความสามารถที่จะให้บริการได้ต่อเนื่องจากจำนวนคู่สาย 60 คู่สาย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเพราะประชาชนไม่สามารถโทรศัพท์เข้ามาใช้บริการได้ทันทีต้องมีการรอคอย โดยในระยะเวลาการให้บริการ 1 ชั่วโมง มีเวลารอคอยเฉลี่ย 365.47 วินาที 2. สมควรต้องมีการเพิ่มคู่สายในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 30 คู่สาย ส่งผลทำให้จำนวนเวลารอคอยเฉลี่ยลดลงจาก 365.47 วินาทีเป็น 22.215 วินาทีลดลงคิดเป็นร้อยละ 93.90
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheaters wife affair read
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheats read infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ระบบสายด่วนสุขภาพจิต 1667, บริการสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, mental health service, hotline 1667,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006254

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต