เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทักษะชีวิต พิชิตอุปสรรค

 

ผู้วิจัย/Authors: ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, จิณห์จุฑา ฤทธิ์สวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ทักษะชีวิต พิชิตอุปสรรค

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนานักเรียน” ของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในวันที่ 17-21 มกราคม 2543 ทำให้ทราบถึงความสำคัญของปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และเห็นว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยระบบเครือข่ายทางสุขภาพจิตภาระกิจหลักในการผลิตบุคลากรพยาบาลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข และบริการวิชาการแก่สังคม ได้เล็งเห็นปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนที่เข้ามาอยู่สถานแรกรับของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาความกดดันในชีวิตและครอบครัวจนนำไปสู่การกระทำความผิด มีความวิตกกังวลและความเครียดสูงจากการต้องคดี การอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การถูกจำกัดบริเวณ รวมถึงปัญหาการปรับตัวด้านต่าง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ รวมถึงการสอนทักษะชีวิต เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมหรือการกระทำผิดต่าง ๆ ดังนั้นภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำโครงการ “ทักษะชีวิต พิชิต อุปสรรค” ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน 2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายทางสุขภาพจิต 3. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์การสอนทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชน วิธีดำเนินการ 1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2. กิจกรรมสอนสุขภาพจิตศึกษา และกลุ่มบำบัดเพื่อสอนทักษะชีวิตโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ซึ่งมี 5 คู่ 10 องค์ประกอบคือ 2.1 การตระหนักรู้ในตนและความเห็นใจผู้อื่น 2.2 ความภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม 2.3 การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 2.4 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 2.5 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 3. การบำบัดรายบุคคลเพื่อประคับประคองจิตใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. การทำครอบครัวบำบัด ในกรณีพบความขัดแย้งในครอบครัว 5. นักศึกษาซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนสามารถติดตามไปศาลในการพิจารณคดีเพื่อเป็นกำลังใจเด็ก และข้อมูลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบคดี ผลที่ได้รับ 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี กระทรวงสาธารณสุข และสถานพินิจเด็กและเยาชน จังหวัดจันทบุรี กระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นเครือข่ายประสานงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. นักศึกษามีประสบการณ์การทำกลุ่มเพื่อสอนทักษะชีวิต การบำบัดรายบุคคลการทำครอบครัวบำบัด การเรียนรู้ปัญหาเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการดำเนินส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิต สรุป จากการจัดทำโครงการ พบว่าเกิดประโยชน์ทั้งต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช และนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพจิต ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมอันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะ 1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและเยาวชนจะมีการเปลี่ยนหน้าอยู่ตลอดเวลาควรจัดโครงการนี้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย 2. ควรมีหน่วยงานด้านการบริการทางสุขภาพจิตเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น เพราะปัญหาของเด็กกลุ่มนี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก รวมถึงเป็นการพัฒนาโอกาสเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
cheaters click here read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website read here how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ทักษะชีวิต, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน, เด็ก, เยาวชน, mental health, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

Code: 201430006253

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต