เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, ปริทัศน์ วาทิกทินกร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรม โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านชีวจิตสังคม ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา รวมทั้งนำเสนอการดำเนินการและให้การบำบัดช่วยเหลือ วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะทำงานสัมภาษณ์เจาะลึก เด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ และข้อมูลจากมติที่ประชุม ผลการศึกษา พบเด็กถูกทารุณกรรมทั้งหมด 14 ราย เป็นเพศหญิง 12 ราย เพศชาย 2 ราย ถูกทารุณกรรมทางเพศ 10 ราย ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย 4 ราย อายุเด็กอยู่ระหว่าง 3 เดือน – 14 ปี ผู้กระทำผิดส่วนมาก เป็นผู้อยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกับเด็ก มีประวัติการใช้ยาและสารเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าหรือดื่มสุราประจำ เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวฐานะยากจนเคยประสบความล้มเหลวมาก่อน ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มี สมาชิกครอบครัวมีปัญหาทางอารมณ์และมีการสื่อสารทางลบ การให้การบำบัดช่วยเหลือโดย ทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง ทำจิตบำบัดครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ยาทางจิตเวช ใช้การสงเคราะห์ด้านการเงิน จัดหาที่อยู่และเตรียมหาบิดามารดาอุปถัมภ์ สรุปและข้อเสนอแนะ ปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาที่รุนแรง พบปัจจัยที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องหลายประการโดยเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัว การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยควรดำเนินการทั้ง 3 ระดับ
husbands who cheat click why wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
how married men cheat read reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: เด็กถูกทารุณกรรมเด็ก, ทารุณ, เด็ก, จิตเวชเด็ก, Child, children, psychiatry, child abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 201430006252

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต