เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์, ศศิธร สายชาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติ (Action research)มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลผู้ป่วยในขณะที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2542- 30 มิถุนายน 2543 จำนวน 117 ราย สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลตลอดการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มที่ 2 เป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลแบบไม่สม่ำเสมอและมารับผู้ป่วยในวันจำหน่ายกลับบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความรู้ เจตคติ และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 24 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ จำนวน 19 ข้อ ดำเนินการวิจัยโดยการประเมินความรู้ทัศนคติจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 15 วันนั้น ให้ญาติผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า มีญาติผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่เป็นบิดา มารดา ของผู้ป่วย รองลงมาเป็นพี่ / น้อง อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมและสกลนคร อายุระหว่าง 40-59 ปี ศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม สำหรับผลการประเมินความรู้ทัศนคติ และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช พบว่า กลุ่มที่ 1 มีความรู้ เจตคติและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 มีความรู้ ไม่แตกต่างกัน ด้านเจตคติ ญาติมีเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชไม่แตกต่างกัน มีความเห็นด้วยมากเกี่ยวกับข้อความทางบวกใน 2 อันดับแรก เรียงตามลำดับคือ (1) ญาติรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยโรคจิต (2) การรับผู้ป่วยโรคจิตกลับบ้านเป็นการเพิ่มภาระให้ท่าน (3) รู้สึกกังวลไม่แน่ใจที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของกลุ่มที่ 2 และ3 พบว่าไม่แตกต่างกัน กิจกรรมที่ทำสม่ำเสมอ ร้อยละ 50.0 ขึ้นไปได้แก่ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ ติดตามดูแลกระตุ้น ผู้ป่วยเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกาย พูดสนับสนุนให้กำลังใจสมาชิกอื่นในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ในส่วนผลของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการได้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ 19 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยร้อย 80.8-100.0
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married looking to cheat open how can people cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยจิตเวช, ทัศนคติ, กิจกรรมการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, AIC, psychiatric nursing care, psychiatry, attitude

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006250

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต