เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทบทวนการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจำหน่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติวรรณ เทียมแก้ว, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ภาวดี (กิตติคุณ) การเร็ว, นิฐนารถ อินต๊ะ

ชื่อเรื่อง/Title: การทบทวนการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจำหน่าย โรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจำหน่ายของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์รองเพื่อศึกษาถึงค่าความคลาดเคลื่อนของการลงบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยจำหน่ายของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เปรียบเทียบระหว่างช่วงแรกคือ ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2543 และช่วงหลังคือ ช่วงวันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2543) วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากใบสรุปการรักษาของผู้ป่วยใน (ใบ รพจ.14) ใบ Discharge Summary ที่องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลสวนปรุงได้พัฒนาขึ้นใช้เองในโรงพยาบาลสวนปรุง เวชระเบียนผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอีสาน 3 ที่งานเวชระเบียนและสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 339 แฟ้ม ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียนผู้ป่วยจำหน่ายในที่ได้รับการจำหน่ายในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543-31 พฤษภาคม 2543 ซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น 2,166 ใน และเก็บรวบรวมข้อความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกในใบสรุปค่าใช้จ่ายจากใบสรุปค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจำหน่ายทุกรายที่ได้เก็บไว้ ณ กลุ่มงานเภสัชกรรมอีกส่วนหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในคือแพทย์ เจ้าหน้าทีเวชระเบียนฯ และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล และเมื่อแยกศึกษาความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของแพทย์ตามการวิเคราะห์ความผิดพลาดในการลงรหัสของ Donoghue M. เปรียบเทียบระหว่างการศึกษาช่วงแรกกับช่วงหลังมีจำนวนลดลง นั่นคือ ความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูลของแพทย์ที่พบมากที่สุดคือ ลง .8 .9 เพราะการระบุไม่ชัดเจนในแฟ้มผู้ป่วย (จาก 71 ครั้ง เป็น 36 ครั้ง) รองลงมาคือ รหัสขาดหายจากสรุป แต่พบในแฟ้มผู้ป่วย (จาก 21 ครั้ง เป็น 6 ครั้ง) ส่วนเหตุผลของความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ ที่พบมากที่สุดคือการไม่ลงรหัสให้ ก็มีจำนวนลดลง (จาก60 ครั้ง เป็น 39 ครั้ง) และเมื่อนับจำนวนรวมทั้งหมดพบว่าความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของแพทย์ลดลงจาก 215 ครั้งเป็น 101 ครั้ง ส่วนความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของแพทย์ลดลงจาก 215 ครั้ง เป็น 101 ครั้ง ส่วนความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ฯ และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ก็มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกัน นั่นคือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนฯ ไม่แนบใบสรุปการรักษา ( รพจ.14) ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในช่วงแรก มีจำนวนถึง 61 ครั้ง แต่กลับไม่พบเลยในช่วงหลัง และในส่วนความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องการลงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเมื่อคิดเป็นจำนวนรวมแล้ว จากเดิมสูงถึง 221 ครั้ง เหลือเพียง 4 ครั้ง ส่วนความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกเรื่องอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลที่พบสูงสุด คือ การไม่แนบใบ Discharge Summary ในเวชระเบียนผู้ป่วยเมื่อไดรับการ Admit จากช่วงแรกพบ 10 ครั้งมาเป็นไม่พบเลยในช่วงหลัง สำหรับการศึกษาความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลในใบสรุปค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจำหน่ายทั้งหมด 2,166 ราย พบว่า ความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้นมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทุกรายการที่มีความผิดพลาดแล้ว พบว่ามีค่าลดลงจากจำนวน 651,862 บาท ในช่วงแรก มาเป็น 11,170 บาท ในช่วงหลัง และจำนวนรวมของความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในใบสรุปค่ารักษาพยาบาลก็ลดลงมาจาก 314 มาเป็น 272 ครั้ง แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดกลับพบว่าความคลาดเคลื่อนในการไม่ลงสภาพการจำหน่ายกลับสูงขึ้นคือจาก 74 ครั้ง ในช่วงแรก มาเป็น 101 ครั้งในช่วงหลัง สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยนี้ ทำให้เห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลสวนปรุงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงแรกและช่วงหลัง ทั้งนี้เกิดจากการชึ้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการลงบันทึกข้อมูล และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแพทย์ จึงทำให้ความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูลลดน้อยลง ดังนั้นควรมีการทบทวนการลงบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมดของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ป่วยในแง่ของการรักษา และต่อทางโรงพยาบาลเองทั้งในแง่ของการลดความสูญเสียที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกค่าใช้จ่าย และในแง่ของการมีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการไปใช้ในการพัฒนาการบริการผู้ป่วย ยกตัวอย่าง เช่น การนำไปใช้ในเป็นฐานข้อมูลในเรื่องของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมทางจิตเวช นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้ทางโรงพยาบาลมีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ผู้ป่วยใน, บันทึกข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลของผู้ป่วยจำหน่าย, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, เวชระเบียน, discharge summary, psychiatriv patient, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006249

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต