เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จิราพร เขียวอยู่ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเป็นเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และหาระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ ณ จุดบริการต่าง ๆ และเวลาเฉลี่ยรวมของงานบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นเป้าหมายคุณภาพของโรงพยาบาลในการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษากรณีศึกษาความพึงพอใจกำหนดขนาดตัวอย่างแบบแบ่งขั้นภูมิ เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใหม่ 70 ราย ผู้ป่วยเก่าจำนวน 380 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นด้วยวิธีมาตรฐาน กรณีหาระยะเวลาเฉลี่ยในการรับบริการ ณ จุดต่าง ๆ กำหนดขนาดตัวอย่างแบบโควต้า เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใหม่จำนวน 36 ราย ผู้ป่วยเก่าจำนวน 38 ราย โดยติดตามจับเวลาการรับบริการตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มยื่นบัตรขอรับบริการจนสิ้นสุดการขอรับบริการ กรณีหาระยะเวลาเฉลี่ยรวม กำหนดขนาดตัวอย่างแบบแบ่งขั้นภูมิ และสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดบริการในใบสั่งยา ทุก 1 เดือน ตัวแปรหลักของการศึกษา คือ ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่องานบริการผู้ป่วยนอก วิเคราะห์ด้วยสถิติ พรรณนา ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2543 ผลการวิจัยพบว่า จุดรอพบแพทย์เป็นจุดที่ผู้ป่วยใช้เวลานานที่สุดคือเฉลี่ย 67.82 นาที ในผู้ป่วยเก่า และ 31.39 นาที ในผู้ป่วยใหม่ จุดที่ผู้ป่วยใช้เวลาในการรับบริการเร็วที่สุดคือ จุดคิดราคายา ชำระเงินเสร็จ ในผู้ป่วยใหม่ เฉลี่ย 4 นาที และจุดพบแพทย์ในผู้ป่วยเก่า เฉลี่ย 3 นาที จากบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดบริการในใบสั่งยาพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยรวมทั้งหมดในการขอรับบริการผู้ป่วยใหม่เท่ากับ 156.75 นาที (2 ชั่วโมง 36.75 นาที) ผู้ป่วยเก่าเท่ากับ 123.93 นาที (2 ชั่วโมง 3.93 นาที) ในส่วนของความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยนอก พบว่าผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ทั้งกรณีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจ ณ แต่ละจุดบริการเมื่อพิจารณาแต่ละจุดบริการพบคะแนนความพึงพอใจที่สูงใน 2 อันดับแรก ได้แก่คะแนนความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากแพทย์ในห้องตรวจและต่อบริการซักประวัติที่ได้รับจากห้องซักประวัติ
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat site when married men cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ความพึงพอใจ, งานบริการผู้ป่วยนอก, บริการสุขภาพจิต, บริการจิตเวช, บริการ, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006246

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต