เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะ

 

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง, นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้เข้ากลุ่มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเรื่องทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของกรมสุขภาพจิต (2541) ประกอบด้วย ความพร้อมเพรียง สัมพันธภาพ ทักษะการตัดสินใจ การสื่อสารบอกความต้องการ ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด โดยเข้ากลุ่มทั้งหมด 6 ครั้ง ในเวลา 2 สัปดาห์ มีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินทักษะทางสังคมของกรมสุขภาพจิต ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่นได้ 0.84 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS ใช้สถิติบรรยายในการอธิบายกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบยูของแมน-วิทนีย์ ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุ่มทดลองสูง กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่าการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทได้ ข้อจำกัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจมีตัวแปรภายนอกที่อาจมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างได้ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิตเภท, กลุ่มกิจกรรม, กิจกรรมพยาบาล, กลุ่มบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, nursing care, group therapy, schizophrenia, psychiatry, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006245

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต