เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: องค์ความรู้ที่ได้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: องค์ความรู้ที่ได้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ เพื่อเป็นการศึกษาหาองค์ความรู้และเป็นการสาธิตการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ โดยใช้วิธีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และการจัดทำ Case Conference ผลที่ได้ ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 21 ราย เป็นผู้ป่วยถูกล่ามขัง 18 ราย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาและจำหน่ายกลับสู่ชุมชน จำนวน 6 ราย สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ยังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ยังถูกล่ามขังในชุมชนโดยที่ญาติไม่ให้ความร่วมมือในการนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายภรรยาตนเองถึงแก่ชีวิต 1 ราย ปัจจุบันถูกขังอยู่ในเรือนจำ ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องการรับประทานยาและการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและบุตร จำนวน 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของพี่สาวผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันดำรงชีวิตได้ตามปกติในชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำชุมชนและบาทหลวงในการทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านถึงเรื่องผีปอบ องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ พบว่าจากการที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนให้ความสนใจ เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมือในการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่องทำให้อาการทางจิตสงบ และได้มีการจัดทำ Case Conference ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอำเภอและตำบล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ต่อไป โดยนำกรณีตัวอย่างของผู้ที่ป่วยที่ประสบความสำเร็จสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป และจากการจัดทำ Case Confrence ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหาแลป้องกันปัญหาร่วมกับครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในการติดตามดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติและนำ Case ผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพื้นที่ต่อไป ข้อเสนอแนะกรณีผู้ป่วยถูกล่ามขังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่ออาการทางจิตสงบควรให้ผู้ป่วย Home Visit จนกว่าญาติจะพอใจเพื่อให้ญาติเกิดความมั่นใจว่ากลับไปแล้วผู้ป่วยจะอยู่บ้านได้ไม่ถูกล่ามขังอีก กรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรงนั้น ครอบครัวควรสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย และรีบนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง หรือผู้อื่นได้ และในกรณีที่ผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในชุมชน ควรหาแกนนำในชุมชนซึ่งเป็นผู้อาวุโสให้ความนับถือยกย่อง และพระภิกษุมาช่วยพูดคุยทำความเข้าใจให้ชุมชนยอมรับในเรื่องผีปอบ และผู้ที่ถูกกล่าวหาควรปฏิบัติตนตามปกติไม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เก็บตัวไม่พบปะพูดคุยกับผู้อื่น จะทำให้เหตุการณ์แย่กว่าเดิมได้
website women that cheat with married men wife cheaters
click here read here what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ชุมชน, ครอบครัว, ผู้ป่วยจิตเวช จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, องค์ความรู้, psychiatry, psychosis, community, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006244

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข