เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สมหมาย เลาหะจินดา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสำรวจถึงลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ลักษณะการเลี้ยงดูที่เด็กวัยรุ่นต้องการหรือไม่ต้องการ และลักษณะการเลี้ยงดูที่สัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น วิธีการ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมในเขตภาคเหนือ จำนวน 1,184 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตายที่มีผู้พัฒนาและหาค่าความถูกต้องมาแล้ว แบบสำรวจลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ไคว์สแคว ผลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ที่ปฏิบัติกับลูกวัยรุ่นในเขตภาคเหนือจะมีหลาย ๆ ลักษณะร่วมกัน ส่วนมากจะเป็นลักษณะที่ดี คือ เป็นแบบรักและสนับสนุนเด็ก แบบใช้เหตุผล แบบให้ลูกรู้จักพึ่งตนเอง ส่วนการเลี้ยงดูแบบควบคุมและแบบลงโทษลูกนั้นมีไม่มาก แต่ถ้าใช้อัตราการคิดฆ่าตัวตายมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจะสามารถจัดกลุ่มลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ออกได้เป็น 3 แบบใหญ่ ได้แก่ แบบแรกเป็นการเลี้ยงดูในลักษณะที่เป็นบวก คือ ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกในลักษณะเหล่านี้แล้ว อัตราการคิดฆ่าตัวตายของเด็กจะต่ำกว่าเด็กที่พ่อแม่ละเลยไม่ได้เลี้ยงดูในลักษณะเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)แบบที่สอง เป็นการเลี้ยงดูในลักษณะที่เป็นลบ คือลักษณะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ปฏิบัติกับเด็กแล้ว อัตราการคิดฆ่าตัวตายจะสูงกว่าที่ไม่ปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แบบที่สาม เป็นลักษณะการเลี้ยงดูที่ไม่ว่าพ่อแม่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอัตราการคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่นจะไม่มีความแตกต่างกัน เด็กวัยรุ่นมากกว่า 40% ต้องการให้พ่อและแม่ปฏิบัติกับตนดังนี้คือ การแสดงความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่ไต่ถามทุกข์สุข คอยสนับสนุนช่วยเหลือยามลูกมีปัญหา ให้ความสำคัญกับลูก ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ เป็นคนมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของลูก ปล่อยให้ลูกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตนเองให้รางวัลเมื่อลูกทำดี ลักษณะของพ่อแม่ที่เด็กไม่ต้องการที่เหมือนกันใน 5 อันดับแรก คือลูกไปไหนต้องตามไปด้วยแทบไม่ให้คลาดสายตา ไม่ไว้วางใจลูก สนใจก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกมากเกินไป ลักษณะของพ่อที่ต่างจากของแม่คือ ชอบด่าว่าลูกเป็นประจำ ชอบตำหนิ นินทาลูกให้คนอื่นฟัง ส่วนลักษณะของแม่ที่ลูกไม่ต้องการต่างจากของพ่อ ได้แก่ การรักลูกไม่เท่ากัน ทำร้าย ทุบตีหรือทำให้เจ็บตัวเมื่อลูกทำผิด สำหรับลักษณะที่ลูกชายและลูกสาวไม่ต้องการให้พ่อแม่ปฏิบัติกับตนนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน จากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความคิดฆ่าตัวตายกับลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ลูกต้องการ พบว่าความต้องการของลูกเข้ามามีอิทธิพลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ปฏิบัติกับลูกที่เคยสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญกับความคิดฆ่าตัวตายเปลี่ยนไปโดยเด็กวัยรุ่นที่พ่อปฏิบัติตรงกับที่ลูกต้องการจะมีความคิดฆ่าตัวตายต่ำกว่าวัยรุ่นที่พ่อละเลยไม่ได้เลี้ยงดูในลักษณะที่ลูกต้องการอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การแสดงความรัก ความอบอุ่นต่อลูกเสมอ ให้ความสำคัญกับลูกจนลูกรู้สึกมีคุณค่า ทำกิจกรรมร่วมกับลูกบ่อย ๆส่วนลักษณะการเลี้ยงดูของแม่ที่ปฏิบัติตรงกับที่ลูกต้องการแล้วพบว่าอัตราการคิดฆ่าตัวตายต่ำกว่าวัยรุ่นที่แม่ละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามที่ลูกต้องการอย่างมีนัยสำคัญมี 5 ลักษณะ ได้แก่ การแสดงความรักความอบอุ่นต่อลูกเสมอ เป็นห่วงเป็นใยลูกตลอดเวลา เอาใจใส่ไต่ถามทุกข์สุขลูกเป็นประจำให้ความสนิทสนมกับลูก และคอยสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อลูกมีปัญหา ลักษณะการเลี้ยงดูที่ลูกไม่ต้องการแต่พ่อกลับปฏิบัติ เด็กวัยรุ่นจะมีอัตราการคิดฆ่าตัวตายสูงกว่าวัยรุ่นที่พ่อไม่ปฏิบัติต่อเขาในสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่างมีนัยสำคัญ มีอยู่ 6 ลักษณะได้แก่ การดุด่า ตำหนิ ทำท่าไม่พอใจเมื่อลูกทำผิด การถือว่าพ่อแม่ต้องถูกเสมอ พ่อทำแต่งานไม่มีเวลาให้ลูก ไม่ชอบให้ลูกอยู่ใกล้ สนใจก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกมากเกินไป เคร่งครัดประเพณีและให้ลูกปฏิบัติตาม ส่วนลักษณะการเลี้ยงดูของแม่ที่ลูกไม่ต้องการนั้น พบว่าถ้าแม่ปฏิบัติกับลูกในขณะที่ลูกไม่ต้องการนั้นอัตราการคิดฆ่าตัวตายจะสูงกว่าวัยรุ่นที่แม่ไม่ปฏิบัติเช่นนั้นกับลูกอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) มี 5 ลักษณะคือ แม่สนใจก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกมากเกินไป บังคับให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกไม่ชอบ ให้ไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเท่านั้น บังคับให้ใช้เงินอย่างจำกัดเกินไปและไม่สนใจว่าลูกจะเป็นอย่างไร เห็นได้ว่าการคิดฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ปฏิบัติกับลูกในลักษณะที่ลูกไม่ชอบนั้น จะสูงกว่าเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ละเลยไม่ปฏิบัติในลักษณะที่วัยรุ่นต้องการ สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่และความต้องการของลูก เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีความคิดอยากฆ่าตัวตายในวัยรุ่นการนำวิธีเลี้ยงลูกมาเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาโปรแกรมลดหรือป้องกันปัญหาคิดฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่นนั้น ควรพิจารณาให้ความสำคัญกับลักษณะการเลี้ยงดู และความต้องการของวัยรุ่นต่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในแต่ละลักษณะที่สัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นด้วย จะช่วยให้แนวทางนั้นเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และโปรแกรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะไม่เหมาะต่อการนำไปใช้กับวัยรุ่นทุก ๆ คน อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนวัยรุ่นในเขตภาคเหนือ ซึ่งอาจแตกต่างกับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหรือเด็กวัยรุ่นในภาคอื่น ๆ ของประเทศอาจไม่เหมาะสมนักหากนำไปใช้อ้างอิงเด็กวัยรุ่นกลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างไปจากนี้ได้ ซึ่งในอนาคตควรทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what read i cheated on my
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: วัยรุ่น, ฆ่าตัวตาย, suicide, suicidal idea, adolescent

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006243

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต